Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
194/BC-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Báo cáo Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo điều hành của Ban Thường vụ tháng 11 và nhiệm vụ tập trung chỉ đạo tháng 12/2020 07/12/2020
191/BC-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Báo cáo Báo cáo kết quả phong BAO CÁO Kt qua phong trão cong nhân, viên chfrc, lao dng và hot dng cong doàn tháng 11 nám 2020 30/11/2020
190/BC-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Báo cáo Báo cáo kết quả phong trào thi đua, các chỉ tiêu giao ước thi đua Cụm thi đua 12 LĐLĐ tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2020 30/11/2020
189/BC-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Báo cáo Báo cáo công tác nữ công năm 2020 30/11/2020
188/BC-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Báo cáo Báo cáo kết quả kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 16/11/2020
187/BC-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Báo cáo Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2020 12/11/2020
716/LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Công văn điều hành V/v phối hợp tổ chức hội nghị CBCCVC và hội nghị NLĐ năm 2021 26/10/2020