Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 29

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
71/KH-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Kế hoạch Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) 23/12/2019
14/HD-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Hướng dẫn Hướng dẫn chấm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn ngành 03/12/2019
74/KH-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Đề án 1712/ĐA-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về "Công đoàn tham gia với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng suất lao động giai đoạn 2019-2023" 29/11/2019
74/KH-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Đề án 1712/ĐA-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về "Công đoàn tham gia với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng suất lao động giai đoạn 2019-2023" 29/11/2019
73/KH-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Kế hoạch Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ công đoàn tham gia phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động tập thể, ngừng việc tập thể và đình công giai đoạn 2019-2023 29/11/2019
73/KH-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Kế hoạch Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ công đoàn tham gia phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động tập thể, ngừng việc tập thể và đình công giai đoạn 2019-2023 29/11/2019
381/LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Công văn điều hành V/v bổ sung xếp loại chất lượng CĐCS,NĐ có cán bộ là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bị kỷ luật 29/11/2019