Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 286

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
717/TB-BTC Liên đoàn Lao động tỉnh Văn bản khác Thông báo V/v bổ sung Điều lệ Hội thao công nhân, viên chức, lao động chào mừng Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2020-2025 09/09/2020
107/QĐ-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Quyết định Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thao công nhân, viên chức, lao động chào mừng Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025 07/09/2020
703/TB-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Công văn điều hành Thông báo V/v tạm dừng và tiếp tục đăng ký Hội thao công nhân, viên chức, lao động chào mừng Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025 19/08/2020
82/KH-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Kế hoạch Kế hoạch tổ chức "Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ" tỉnh Kiên Giang năm 2020 03/08/2020
634/LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Công văn điều hành V/v hướng dẫn quy trình thành lập, tổ chức Ban Nữ công quần chúng CĐCS 22/07/2020
166/BC-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Báo cáo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn 22/07/2020
111/KH-LĐLĐ Liên đoàn Lao động tỉnh Kế hoạch Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, khóa X về "tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS" 22/07/2020