Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Tài chính công đoàn

 • Một số vấn đề về thu, chi tài chính Công đoàn

  (12:00 | 18/04/2019)

  Dự toán, quyết toán thu, chi tài chính Công đoàn năm của Công đoàn các cấp phải báo cáo với Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra cùng cấp, thực hiện công khai tài chính Công đoàn là vấn đề được quan tâm của các công đoàn cơ sở và cũng là nội dung quan trọng, cần thiết được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam hướng dẫn chi tiết, cụ thể .

 • Biện pháp nâng cao chất lượng kiểm tra tài chính Công đoàn

  (12:00 | 18/04/2019)

  Nhiệm vụ kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) công đoàn các cấp, góp phần tích cực vào việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn đúng theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Việc kiểm tra nhằm phát hiện, kiến nghị xử lý, ngăn chặn kịp thời những vi phạm về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.

 • Biện pháp nâng cao chất lượng kiểm tra tài chính Công đoàn

  (11:05 | 02/04/2018)

  Nhiệm vụ kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) công đoàn các cấp, góp phần tích cực vào việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn đúng theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Việc kiểm tra nhằm phát hiện, kiến nghị xử lý, ngăn chặn kịp thời những vi phạm về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.

 • Một số vấn đề về thu, chi tài chính Công đoàn

  (11:04 | 22/11/2017)

  Dự toán, quyết toán thu, chi tài chính Công đoàn năm của Công đoàn các cấp phải báo cáo với Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra cùng cấp, thực hiện công khai tài chính Công đoàn là vấn đề được quan tâm của các công đoàn cơ sở và cũng là nội dung quan trọng, cần thiết được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam hướng dẫn chi tiết, cụ thể .