Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

 • Tập trung mọi nguồn lực phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở

  (15:51 | 09/08/2021)

  Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đây gọi tắt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng) và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN ban hành Chương trình Hành động, do đồng chí Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký. Trong đó, tập trung mọi nguồn lực phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở.

 • LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN KIÊN LƯƠNG: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

  (16:41 | 29/07/2021)

  Cán bộ Công đoàn phải thường xuyên nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn. Đó là một trong những giải pháp của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Kiên Lương để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, nhằm thực hiện chủ đề của năm 2021 về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”.

 • NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI

  (11:02 | 29/07/2021)

  Năng lực cán bộ công đoàn (CBCĐ) là toàn bộ khả năng, kỹ năng, đặc tính tâm lý vốn có đảm bảo đáp ứng được yêu cầu công tác vận động, tổ chức, giáo dục quần chúng, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Hay nói cách khác, năng lực CBCĐ là tổng hợp các yếu tố tạo thành khả năng hoàn thành nhiệm vụ mà người CBCĐ được giao. Trước yêu cầu của tình hình mới hiện nay, việc nâng cao năng lực CBCĐ là vấn đề được đặt ra cấp bách.

 • ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, THÀNH LẬP VÀ XÂY DỰNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VỮNG MẠNH

  (10:43 | 29/07/2021)

  Năm 2020, các cấp công đoàn trong tỉnh quan tâm, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) và xây dựng CĐCS vững mạnh. Kết quả, số lượng đoàn viên mới kết nạp và CĐCS mới thành lập vượt chỉ tiêu đề ra.

 • HUYỆN CHÂU THÀNH NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN, HƯỚNG VỀ CƠ SỞ

  (16:48 | 28/07/2021)

  Thời gian qua, với tinh thần năng động sáng tạo, vượt khó, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Châu Thành không ngừng trưởng thành, lớn mạnh. Các cấp công đoàn tập trung đẩy mạnh việc kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ công đoàn, hướng về cơ sở và đoàn viên, người lao động, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng và niềm tin của đoàn viên, CNVCLĐ.

 • NÂNG CAO KỸ NĂNG TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

  (15:54 | 28/07/2021)

  Công tác tuyên truyền, vận động trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) là một trong những chức năng của tổ chức Công đoàn, yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên truyền chính là đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS).

 • NÂNG CAO BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ CHO CÔNG NHÂN, LAO ĐỘNG TRẺ

  (16:31 | 27/07/2021)

  Để tiếp tục đáp ứng sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới, các cấp công đoàn cần tiếp tục tăng cường đào tạo, đào tạo lại nghề và chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị cho lực lượng công nhân, lao động trẻ (CNLĐ) để có đủ năng lực cần thiết thực hiện sứ mệnh tiên phong trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 • SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO NĂNG LỰC CBCĐ

  (15:42 | 20/07/2021)

  Thứ nhất: Quá trình đổi mới và hội nhập đang đặt ra những yêu cầu cao, đòi hỏi phải không ngừng hoàn thiện và tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị. Điều này đòi hỏi các đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó có tổ chức Công đoàn phải không ngừng đổi mới nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của mình góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của đất nước. Để tổ chức Công đoàn không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới cần xây dựng đội ngũ CBCĐ đủ về số lượng, đảm bảo về trình độ, năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng.

 • NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

  (16:21 | 19/07/2021)

  Trên cơ sở thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm các cấp Công đoàn cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

 • COI TRỌNG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

  (16:19 | 14/07/2021)

  Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) là chủ đề của năm 2021 đang được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Kiên Giang xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đủ số lượng, đảm bảo về trình độ, năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác công đoàn trong tình hình mới.