Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

 • Lễ kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Gia Hưng

  (08:45 | 30/11/2019)

  Chiều 29.11, LĐLĐ TP. Rạch Giá tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên và thành lập CĐCS Cty CP Đầu tư Phát triển Phú Gia Hưng. Phó Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Nguyễn Thị Hoàn Xuân đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

 • CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN KIÊN GIANG: PHÁT HUY VAI TRÒ, GÓP PHẦN VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY

  (09:31 | 27/11/2019)

  Xác định đảm bảo năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện lao động, tăng thu nhập cho đoàn viên, người lao động (ĐVNLĐ) và bảo vệ môi trường là động lực phát triển, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên Kiên Giang đã đề xuất nhiều giải pháp thực hiện đạt hiệu quả.

 • CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG KIÊN GIANG: TÍCH CỰC XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ LAO ĐỘNG HÀI HÒA, ỔN ĐỊNH, TIẾN BỘ

  (09:26 | 27/11/2019)

  Những năm qua, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang thực hiện tốt vai trò tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; đảm bảo việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân 12,5 triệu đồng/người/tháng.

 • CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MONG THỌ: BÍ QUYẾT XÂY DỰNG CÔNG ĐOÀN VỮNG MẠNH NHIỀU NĂM LIỀN

  (09:24 | 27/11/2019)

  Để xây dựng Công đoàn cơ sở (CĐCS) luôn vững mạnh, Ban Chấp hành CĐCS Trường Trung học phổ thông Mong Thọ (Châu Thành) đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phát động các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động xã hội phù hợp đặc điểm của trường.

 • CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CHI CỤC THUẾ TP. RẠCH GIÁ: GÓP PHẦN GIỮ VỮNG DANH HIỆU CƠ QUAN ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA

  (09:21 | 27/11/2019)

  Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa trên địa bàn TP. Rạch Giá có nhiều nét chuyển biến đáng kể, góp phần xây dựng văn minh công sở, xây dựng tác phong, lề lối làm việc tích cực trong cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chi Cục thuế TP. Rạch Giá là một trong những đơn vị tiêu biểu nhiều năm liền giữ vững danh hiệu đơn vị cơ quan đạt chuẩn văn hóa, trong đó có sự đóng góp của công đoàn cơ sở (CĐCS).

 • LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHÚ QUỐC: TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

  (09:18 | 27/11/2019)

  Những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Phú Quốc chủ động tham mưu Huyện ủy, phối hợp Ủy ban nhân dân huyện tổ chức quán triệt sâu rộng trong lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (CQĐVDN) nhằm tổ chức thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) phát huy dân chủ trong việc tham gia xây dựng CQĐVDN.

 • NGƯỜI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN GƯƠNG MẪU, NĂNG ĐỘNG

  (09:10 | 27/11/2019)

  Trường Phổ thông cơ sở Sơn Hải đứng chân trên đảo Hòn Heo, là 1 trong 42 hòn đảo thuộc quần đảo Bà Lụa (Kiên Lương); thành lập cách đây hơn 20 năm. Từ đất liền ra đảo công tác đến nay, thầy Đoàn Văn Kiều - Chủ tịch Công đoàn trường có gần 20 năm bám đảo, miệt mài gieo chữ cho học sinh.

 • NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN

  (08:25 | 27/11/2019)

  Việc đổi mới nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn cần được quan tâm thực hiện nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động ở cơ sở.

 • PHÁT HUY VAI TRÒ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

  (16:56 | 26/11/2019)

  Trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cùng những điều kiện môi trường phát triển kinh tế thuận lợi, thì các dự án đầu tư nuớc ngoài (ĐTNN) vào Việt Nam ngày càng lớn, các doanh nghiệp có vốn ĐTNN, doanh nghiệp tư nhân ngày càng phát triển cả về số lượng và quy mô. Theo đó, sự phát triển và phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong các loại hình doanh nghiệp này là một nhân tố rất quan trọng bảo đảm tính định hướng xã hội chủ nghĩa.

 • GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG CÔNG NHÂN, LAO ĐỘNG

  (16:47 | 26/11/2019)

  Nghị quyết số 20-NQ/TW do Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa X của Đảng về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân (GCCN) thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã nêu rõ: “Chú ý hơn nữa công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng trong công nhân. Có cơ chế, chính sách đẩy mạnh việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng những cán bộ ưu tú xuất thân từ công nhân, nhất là công nhân trực tiếp sản xuất, tăng dần tỷ lệ cán bộ xuất thân từ công nhân trong bộ máy lãnh đạo các cấp của Đảng, Nhà nước, Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và tạo cơ hội phát triển cho những cán bộ công đoàn trẻ, cán bộ thanh niên có năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức tốt xuất thân từ công nhân”. Tình hình phát triển Đảng trong công nhân hiện nay còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Đảng ta xác định “Xây dựng GCCN lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng; là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội” là một trong những nhiệm vụ quan trọng.