Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Tuyên truyền, Giáo dục

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh lãnh đạo cách mạng Việt Nam thống nhất đất nước

  (14:46 | 13/05/2020)

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng lý luận và định hướng để Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng đường lối cách mạng đúng đắn, tổ chức lực lượng và lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Tư tưởng của Người tiếp tục là ngọn đuốc soi đường để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta giành chiến thắng trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước trong giai đoạn 1945-1975.

 • NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

  (08:01 | 11/05/2020)

  Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/2/2003 và Kết luận số 04-KL/TVV ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TVV về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (sau đây gọi tắt là Kết luận số 04-KL/ TW), Tổng LĐLĐ Việt Nam đã triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho NLĐ và đã ban hành Nghị quyết số 4b/NQ-TLĐ ngày 15/7/2014 của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 4b/NQ-TLĐ). Các cấp công đoàn đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 4b/NQ-TLĐ. Với sự triển khai đồng bộ nên công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung và pháp luật lao động nói riêng của các cấp công đoàn đã có những kết quả nhất định. Nhận thức của các cấp công đoàn về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật lao động đã được nâng lên và được xác định là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, CNVCLĐ. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật lao động không ngừng được đổi mới, nội dung đã bám sát và phục vụ kịp thời việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, từng bước khắc phục được tính hình thức, góp phần xây dựng quan hệ lao động ổn định, hài hòa, tiến bộ tại các doanh nghiệp.

 • CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1-5

  (14:44 | 07/05/2020)

  Quan tâm chăm lo đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 Tháng Công nhân năm 2020 diễn ra trong bối cảnh nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Xung quanh hoạt động Tháng Công nhân năm 2020, đồng chí Trần Thanh Việt - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết:

 • Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020): CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, DANH NHÂN VĂN HÓA THẾ GIỚI

  (08:10 | 06/05/2020)

  Hồ Chí Minh không chỉ là Anh hùng giải phòng dân tộc, chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Người còn là sự kết tinh của tinh hoa văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Sự nghiệp lớn nhất, quan trọng nhất của Người là đã tìm được con đường cứu nước đúng đắn và lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân. Không chỉ vậy, Người còn chỉ ra cho nhân dân các nước thuộc địa con đường đứng lên đập tan xiềng xích nô lệ, giành độc lập, tự do cho đất nước mình, từ đó góp phần vào việc xóa bỏ chế độ thuộc địa trên thế giới.

 • TĂNG CƯỜNG SỰ THỐNG NHẤT TƯ TƯỞNG TRONG ĐẢNG THEO QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH

  (08:24 | 05/05/2020)

  Tăng cuờng sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng là một nội dung xây dựng Đảng quan trọng theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong tác phẩm Di chúc, Hồ Chí Minh đã đặt ra yêu cầu: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con nguơi của mắt mình”. Thống nhất đoàn kết trong Đảng là thống nhất trên cơ sở cùng chung một lý tưởng dựa trên lý trí khoa học thống nhất về tư tửong, đường lối. Theo Hồ Chí Minh, sở dĩ Đảng ta có thể lãnh đạo GCCN và toàn dân tiến lên CNXH, là vì Đảng ta có chính sách đúng đắn và lãnh đạo thống nhất. Trong lời hiệu triệu giữ vững và đẩy mạnh cuộc kháng chiến ở Nam Bộ, Hồ Chí Minh viết: “Người xưa nói rằng: “đánh vào lòng người là hơn hết; đánh vào thành trì là thứ hai”..., trước hết là bằng tinh thần: bại không nản, thắng không kiêu..., đồng tâm nhất trí”.

 • Tháng Công nhân hướng về cơ sở và người lao động

  (08:23 | 05/05/2020)

  Tháng Công nhân gắn với “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” (gọi chung là Tháng Công nhân) năm 2020 do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang phát động, diễn ra từ ngày 1 đến 31-5 sẽ có nhiều hoạt động phong phú, hướng về cơ sở và người lao động.

 • MỘT SỐ DỰ BÁO CHIẾN LƯỢC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC

  (16:00 | 28/04/2020)

  Dự báo chiến lược là sự tiên đoán có căn cứ khoa học những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai, xác định chính xác mục tiêu cần đạt được và có phương thức để đạt được mục tiêu đó. Một trong những phẩm chất cơ bản của một nhà lãnh đạo lớn là phải có nhãn quan chính trị sâu rộng, hiểu được quy luật vận động của lịch sử, nắm bắt được xu thế phát triển của thời đại, dự kiến được các bước phát triển của thời cuộc, từ đó có quyết sách đúng đắn tận dụng thời cơ, vượt qua những thách thức của lịch sử. Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư duy độc lập và sáng tạo, có tầm nhìn xa, trông rộng đã đưa ra những dự báo thiên tài về cách mạng Việt Nam ở những thời điểm lịch sử quan trọng, trong đó có những dự báo chiến lược về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.

 • Phát huy vai trò của Công đoàn trong xây dựng đời sống văn hóa công nhân lao động

  (15:57 | 28/04/2020)

  Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) thì phải có con nguời xã hội chủ nghĩa (XHCN), cán bộ công đoàn trước hết phải là người XHCN... Công đoàn phải chăm lo cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của công nhân, vì đời sống vật chất, văn hóa có khá thì làm việc mới tốt”. Nhưng điều Bác dạy công đoàn “bảo vệ quyền lợi cho CNLĐ, chăm lo đời sống vật chất, văn hóa của CNLĐ” đã đuợc Công đoàn Việt Nam đặt thành chức năng trung tâm hàng đầu trong các chức năng, nhiệm vụ của mình.

 • TẦM NHÌN VƯỢT TRỘI CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

  (15:51 | 28/04/2020)

  Đoàn kết, gắn bó chặt chẽ nhằm phát huy sức mạnh của cộng đồng chống thiên tai, giặc ngoại xâm,... là truyền thông ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Đến Hồ Chí Minh, “Đại đoàn kết đuợc xây dựng trên cả một lý luận chứ không còn đơn thuần là tình cảm tự nhiên của nguời trong một nuớc phải thương nhau cùng”; nghĩa là, trong tư duy lý luận của Hồ Chí Minh, tư tưởng đại đoàn kết được hình thành, phát triển trên một nền tảng lý luận khoa học và thực tiễn hết sức phong phú, sâu sắc, có tầm nhìn vượt trội so với các nhà yêu nước tiền bối về đại đoàn kết toàn dân tộc.

 • Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020): THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CỦA V.I.LÊNIN

  (14:01 | 22/04/2020)

  V.I.Lênin sinh ngày 22/4/1870 ở Simbirsk (nay là Ulianovsk), Cộng hòa Liên bang Nga, tên thật là Vladimir Ilits Ulianov (Le-nin). Năm 1887, V.I.Lênin tốt nghiệp xuất sắc bậc trung học, nhận huy chương vàng, nên được vào thẳng bất kỳ trường đại học nào ở nước Nga. Ông xin vào học khoa luật của Đại học Tổng hợp Kazan. Tại đây, V.I.Lênin tham gia nhóm cách mạng trong sinh viên, trở thành thành viên của Hội đồng hương bí mật Samarsko - Simbirskoe. Do tham gia tuyên truyền cách mạng trong sinh viên, tháng Chạp năm 1887, V.I.Lênin bị đuổi học và bị phát lưu đến làng Kokushino Kazan. Tháng 10/1888, ông trở về Kazan gia nhập nhóm Mác-xít.