Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Tuyên truyền, Giáo dục

 • Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang: Tập huấn 90 cán bộ Công đoàn cơ sở doanh nghiệp

  (21:47 | 08/10/2019)

  Sáng ngày 8/10/2019, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn cho 90 cán bộ Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Phú Quốc.

 • Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

  (16:20 | 04/10/2019)

  Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo. Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng; tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia - dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tăng cường quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 • Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn

  (16:16 | 04/10/2019)

  Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta một di sản vô giá đó là hệ thống các quan điểm, tư tưởng của Người trên nhiều lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự, ngoại giao... Quan điểm của Bác Hồ về giai cấp công nhân (GCCN) và tổ chức Công đoàn Việt Nam được hình thành trong quá trình đi tìm đường cứu nước, tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin và ngày càng được khẳng định trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

 • Vai trò, vị thế của Công đoàn Việt Nam ngày càng được nâng lên trong đời sống xã hội

  (16:11 | 24/07/2019)

  Cách đây tròn 90 năm, ngày 28-7-1929, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc kỳ. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn trong quá trình phát triển của phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam. Năm 1983, tại Đại hội V Công đoàn Việt Nam đã quyết định lấy ngày 28-7-1929 làm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

 • CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VƯỜN QUỐC GIA PHÚ QUỐC: Điểm tựa của đoàn viên

  (22:18 | 18/07/2019)

     Công đoàn cơ sở (CĐCS) Vườn quốc gia Phú Quốc có 79 đoàn viên. Với đặc thù gần 70% đoàn viên là kiểm lâm công tác tại các địa bàn phức tạp, xa trung tâm, thời gian làm việc xuyên suốt, cuộc sống của anh chị em đoàn viên còn khó khăn. Vì vậy, Ban chấp hành CĐCS quan tâm nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh đoàn viên để kịp thời động viên, giúp đỡ, chăm lo đời sống cho đoàn viên.

 • CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH: Đẩy mạnh phong trào văn hóa, thể thao cụm thi đua

  (12:03 | 13/11/2018)

  Công đoàn Viên chức tỉnh hiện có 84 Công đoàn cơ sở (CĐCS), chia thành 6 cụm thi đua. Để đẩy mạnh phong trào văn hóa, thể thao (VH-TT) cụm, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh ban hành hướng dẫn nội dung xây dựng thang điểm và chấm điểm CĐCS vững mạnh trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2018, trong đó có quy định điểm thưởng “tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào do cụm tổ chức, nếu cụm không tổ chức thì các đơn vị trong cụm không được điểm thưởng”.

 • Chú trọng tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho công nhân, viên chức, lao động

  (12:05 | 15/10/2018)

  Để nâng cao hiệu quả công tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Quốc đã không ngừng đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở; nội dung, hình thức tuyên truyền được đổi mới phù hợp người lao động.

 • Liên đoàn Lao động tỉnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động

  (12:04 | 15/10/2018)

  Công tác tuyên truyền, giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn. Qua đó, tập hợp, vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

 • Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 trong các cấp công đoàn

  (12:06 | 09/04/2018)

  Ngày 08/3/2018, thay mặt ĐCT, Phó Chủ tịch TLĐ Mai Đức Chính đã ký ban hành Hướng dẫn số 357/HD-TLĐ Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 trong các cấp CĐ. Theo đó

 • Tăng cường tuyên truyền “Ngày pháp luật” trong công nhân, viên chức, lao động

  (12:09 | 22/11/2017)

  Năm 2017 là năm thứ tư tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật” trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và cũng là năm ghi nhận nhiều sự kiện rất quan trọng trong đời sống chính trị - xã hội của tổ chức Công đoàn. Đó là việc đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội Công đoàn các cấp, đóng góp sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Do đó, việc tổ chức “Ngày Pháp luật” năm nay sẽ thực sự trở thành đợt sinh hoạt chinh trị - pháp lý sáu rộng. Để “Ngày pháp luật” năm 2017 đem lại hiệu quả thiết thực, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong CNVCLĐ.