Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Tuyên giáo

Xem với cỡ chữAA

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020 CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN TỈNH KIÊN GIANG

(08:05 | 16/10/2019)

Năm 2020, năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), 75 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020). Nhằm tạo sự chủ động cho các cấp công đoàn trong xây dựng chương trình, kế hoạt hoạt động. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh định hướng 06 nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm 2020, với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”.

Một là, xây dựng và triển khai kế hoạch kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 với mục tiêu không để người lao động nào không có Tết. Tuyên truyền về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát huy vai trò của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động trong cạc phong trào thi đua yêu nước và tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tăng cường giới thiệu kết nạp Đảng theo quy định của Điều lệ đối với cán bộ công đoàn xuất sắc, đoàn viên công đoàn ưu tú, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên tiên tiến nòng cốt trong các doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước. Giới thiệu cán bộ, đoàn viên công đoàn đủ điều kiện tham gia cấp ủy.

Hai là, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh phù họp với điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Tổ chức Tháng Công nhân năm 2020 gắn với hưởng ứng Tháng An toàn vệ sinh lao động, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ X. Tuyên truyến, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, lao động thi đua làm theo lời Bác.

Ba là, Tổ chức đối thoại, thương lượng tập thể với đại diện người sử dụng lao động. Tăng cường tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn và người sử dụng lao động. Tiếp tục nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể, phấn đấu các thỏa ước lao động tập thể sửa đổi, bổ sung, ký mới trong năm 2020 có nhiều lợi ích cao hơn quy định của pháp luật. Hướng dẫn các cấp công đoàn cụ thể hóa việc thực hiện chỉ tiêu 70% trở lên công đoàn cơ sở doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể. Đối với các đơn vị hiện nay tỷ lệ thỏa ước lao động tập thể đang đạt tỷ lệ thấp hơn mức bình quân chung của cả tỉnh thì có chỉ tiêu thể hiện sự phấn đấu cao nhất để tiệm cận chỉ tiêu bình quân của cả tỉnh.

Bốn là, đa dạng hóa nội dung, phương thức, phạm vi hoạt động tư vấn pháp luật. Tuyên truyền rộng rãi phần mềm tư vấn pháp luật tự động của Tổng Liên đoàn tới đông đảo đọàn viên, người lao động với các hình thức hiện đại, phù hợp, hiệu quả như gắn với mạng xã hội, Trang thông tin điện tử công đoàn Kiên Giang có lượng công nhân lao động truy cập, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tuyên truyền tư vấn công đoàn và đẩy mạnh hoạt động ở các khu nhà trọ, doanh nghiệp lớn, nơi có đông doanh nghiệp tập trung....

Sáu là, đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền, vận động, kết nạp đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở. Đa dạng hóa cách thức tiếp cận, vận động người lao động gắn với tuyên truyền về vai trò, vị trí, đóng góp của tổ chức Công đoàn. Phát huy vai trò của công đoàn cấp trên trong vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người lao động thành lập công đoàn cơ sở nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tập trung thực hiện việc cập nhật dữ liệu đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn. Triển khai đánh giá chất lượng, xếp loại công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở theo hướng dẫn mới.

Ban Biên tập