Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

(15:24 | 29/03/2022)

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn là một trong những nhiệm vụ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Kiên Giang quan tâm thực hiện.

Thi đua hướng về cơ sở; nhiệm vụ thi đua - gắn với nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, quản lý nhà nước, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác là một trong những yêu cầu về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-BCH, ngày 15/01/2020 của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cụ thể hóa, ban hành quy chế khen thưởng và triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

Hàng năm, LĐLĐ tỉnh và công đoàn các cấp triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ. Trong đó công tác tuyên truyền, quán triệt phải đảm bảo đến được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp và đoàn viên, CNVCLĐ, từ đó đã nhận thức rõ tác dụng và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong nghị quyết cũng như kế hoạch, quy chế để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Ban chấp hành công đoàn các cấp, nhất là người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, xây dựng lộ trình phù hợp với tinh thần quyết tâm cao nhất. Định kỳ hoặc đột xuất tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết.

Ở LĐLĐ tỉnh, các ban chuyên môn đã tham mưu tổ chức công tác bồi dưỡng kiến thức, tập huấn kỹ năng nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống công đoàn. Từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy và từng vị trí việc làm của cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Qua đó, đã xác định được trọng tâm là các phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” cụ thể, phù hợp với từng đối tượng, như phong trào “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn” trong khu vực sản xuất, kinh doanh; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” trong khu vực cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả” trong hoạt động công đoàn... Kết quả, Công đoàn các cấp phát động phong trào thi đua chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, các ngày kỷ niệm hàng năm. Từ năm 2020 đến nay, LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở đã tổ chức thực hiện nhiều phong trào, hoạt động vệ sinh môi trường, phong trào “Dân vận khéo”, phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, lắp đặt đèn chiếu sáng, trồng hoa ven đường…

Thời gian tới, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tiếp tục chỉ đạo công đoàn các cấp khuyến khích, động viên đoàn viên, CNVCLĐ năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, góp phần cho sự phát triển bền vững của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.