Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Thi đua khen thưởng

Xem với cỡ chữAA

Kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong các cấp công đoàn

(17:21 | 05/12/2019)

Những năm qua, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai, quán triệt nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, hướng dẫn của Tổng LĐLĐ về công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT). Qua đó, các cấp công nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) về công tác thi đua yêu nước trong tình hình mới.

Hàng năm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch phát động và triển khai đến các cấp công đoàn trong tỉnh phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ nhằm lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, các ngày lễ lớn trong năm; phát động thi đua ngắn hạn, đợt thi đua nước rút hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị... Qua đó, đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước, tính năng động, sáng tạo, ý chí vượt khó, lòng nhiệt tình, hăng say lao động, sản xuất, học tập và công tác của CNVCLĐ, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kết quả các năm 2017, 2018, 2019, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua và bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; những đề tài, sáng kiến mới được áp dụng vào nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị..., cụ thể: Về khen thưởng toàn diện, riêng năm 2019, có 15 LĐLĐ cấp huyện, 3 Công đoàn ngành và 10 công đoàn cơ sở đăng ký (chủ yếu khen thưởng năm học 2018-2019); kết quả, Tổng Liên đoàn tặng cờ thi đua cho 2 tập thể, bằng khen 10 tập thể và 25 cá nhân, LĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua 11 tập thể, bằng khen 74 tập thể và 455 cá nhân.

Về khen thưởng chuyên đề “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, trog năm 2019,  có 22 tập thể và 36 cá nhân đăng ký; kết quả, LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể. Chuyên đề “Văn hóa, Thể thao”, có 26 tập thể và 40 cá nhân đăng ký; kết quả, LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân. Chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, có 45 tập thể và 80 cá nhân đăng ký; kết quả, LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen 3 cá nhân.

Về khen thưởng thi đua ngắn hạn: Năm 2019, qua phát động, đợt 1 có 205 tập thể, 1 cá nhân đăng ký thuộc 11 LĐLĐ cấp huyện, 3 Công đoàn ngành và 5 CĐCS trực thuộc; kết quả, LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen 11 tập thể và 6 cá nhân. Về công trình sản phẩm, qua phát động, có 45 công trình, 15 sản phẩm đăng ký; kết quả, LĐLĐ tỉnh công nhận 4 công trình, 6 sản phẩm, tặng bằng khen 6 tập thể và 4 cá nhân. Khen thưởng Tháng công nhân: Riêng năm 2019, có 229 tập thể, 30 cá nhân đăng ký thuộc 10 LĐLĐ cấp huyện, 2 Công đoàn ngành và 3 CĐCS trực thuộc; kết quả, LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen 27 tập thể và 12 cá nhân.

Nhìn chung, công tác TĐKT luôn được các cấp công đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Các cấp công đoàn kịp thời cụ thể hóa và triển khai, phổ biến các chủ trương, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước và công đoàn cấp trên về công tác TĐKT trong hệ thống công đoàn; tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền về tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước và công tác TĐKT trong tổ chức công đoàn. Kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ công đoàn. Những đề tài, sáng kiến, mô hình do công đoàn phát động đã góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm của đoàn viên, CNVCLĐ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ công đoàn giao. Chất lượng hoạt động công đoàn ngày càng vững mạnh, cùng các ngành, các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua.

Tuy nhiên, công tác thi đua, khen thưởng của các cấp công đoàn trong tỉnh còn có những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, như: Một số nơi chưa tranh thủ được sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp và tạo điều kiện của chính quyền để tổ chức các phong trào thi đua đạt hiệu quả cao; chưa thực sự đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phát động thi đua, còn nặng hình thức, chạy theo thành tích nên kết quả phong trào thi đua chưa thực chất và bền vững. Việc phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiêu biểu có lúc, có nơi chưa kịp thời, hiệu quả không cao. Phong trào thi đua đối với công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có mặt còn hạn chế nhưng một số cấp công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa quan tâm đúng mức, qua phát động hàng năm còn nhiều công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước không thực hiện đăng ký thi đua và đề nghị khen thưởng. Một số LĐLĐ cấp huyện, công đoàn ngành chưa vận động được nhiều công đoàn cơ sở tham gia thực hiện các công trình, sản phẩm, phần việc chào mừng sự kiện do công đoàn phát động. Việc kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua có mặt còn hạn chế, có nơi không tiến hành sơ, tổng kết phong trào thi đua. Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của một số tập thể và cá nhân chưa đạt yêu cầu, nêu nhiều thành tích chủ yếu nhiệm vụ của chính quyền, không nêu thành tích nổi bật của công đoàn, đa số lý luận; thành tích cá nhân còn nêu trùng lập với thành tích của tập thể. Công tác xét khen thưởng chủ yếu tập trung vào cán bộ lãnh đạo, quản lý, đối tượng là công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công nhân lao động trực tiếp sản xuất còn hạn chế...

Nguyễn Minh Dũng