Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Công tác kiểm tra, giám sát

Xem với cỡ chữAA

Năm 2022, LĐLĐ TP Hà Tiên sẽ tổ chức 11 cuộc kiểm tra, 3 cuộc giám sát

(09:07 | 04/04/2022)

Vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Hà Tiên tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, gắn với hội nghị triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022.

Đồng chí Đặng Thị Kim Huệ - Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Tiên thông qua công văn ngày 15/03/2022 của Thành ủy Hà Tiên về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, công văn yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 34, ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện số 02-NQ/TW, ngày 12/06/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, tập trung sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung, phương thức hoạt động công đoàn các cấp; đẩy nhanh phát triển các thiết chế công đoàn; nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Trên cơ sở nguồn cán bộ được quy hoạch, đào tạo, lãnh đạo thực hiện công tác nhân sự đại hội Công đoàn các cấp đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng, Nhà nước, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Nhân sự ban chấp hành công đoàn khóa mới phải bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, quan tâm những đồng chí trưởng thành từ thực tiễn phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn, am hiểu sâu sắc tình hình công nhân lao động và doanh nghiệp; có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa và phát triển. Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Công đoàn và phát triển đoàn viên, góp phần nâng cao vai trò đại diện chăm lo, bảo về quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động…

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trần Kim Huôi - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Tiên lồng ghép triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022. Năm 2022, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố sẽ tổ chức 11 cuộc kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam, gồm 1 cuộc kiểm tra cùng cấp và 10 cuộc kiểm tra đối với các công đoàn cơ sở trực thuộc. Mỗi cuộc kiểm tra, tùy tính chất công việc để trưởng đoàn quyết định thời gian và nội dung làm việc. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, căn cứ tình hình thực tế có thể tổ chức các cuộc kiểm tra đột xuất, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TP. Hà Tiên sẽ tổ chức 3 cuộc giám sát tại các công đoàn trực thuộc LĐLĐ thành phố. Nội dung giám sát, gồm thực hiện các nội dung, chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch hoạt động (từ đầu năm 2022 đến thời điểm giám sát).

Các đơn vị được kiểm tra, giám sát căn cứ nội dung kế hoạch, thông báo, chủ động xây dựng báo cáo (theo đề cương) và gửi trưởng đoàn kiểm tra, giám sát trước thời gian tiến hành kiểm tra, giám sát ít nhất 3 ngày. Trưởng đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đoàn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Sau khi kết thúc các cuộc kiểm tra, giám sát sẽ họp đoàn để thống nhất nội dung, ban hành thông báo kết luận, kết quả làm việc, gửi cho đơn vị được kiểm tra, giám sát chậm nhất sau khi kết thúc cuộc kiểm tra 15 ngày và hoàn chỉnh hồ sơ để lưu trữ theo quy định.

Kiêu Nhi