Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Công tác kiểm tra, giám sát

Xem với cỡ chữAA

Tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng của công đoàn

(14:39 | 16/05/2022)

Công đoàn tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát (KTTTGS), phản biện xã hội trong các doanh nghiệp nhằm góp phần thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, kịp thời phát hiện những sai sót, yếu kém và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách cho phù hợp; phát hiện, phổ biến những nhân tố mới, mặt tích cực trong các doanh nghiệp.

          Công đoàn tham gia KTTTGS về các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách như: Việc làm và thu nhập; an toàn vệ sinh lao động, điều kiện làm việc, thời gian làm việc; hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT); tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động. Theo Điều lệ Công đoàn, Công đoàn cơ sở (CĐCS) chỉ thực hiện nhiệm vụ giám sát. Kiểm tra, thanh tra, thực hiện phản biện xã hội là nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cấp trên cơ sở.

          Qua KTTTGS, phản biện xã hội, Công đoàn đã phát hiện ra những vi phạm về việc người lao động (NLĐ) không được ký hợp đồng lao động, thời gian thử việc cao hơn so với quy định, NLĐ không được ký hợp đồng sau khi thử việc theo đúng quy định và doanh nghiệp chưa thực hiện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể… Vẫn còn doanh nghiệp chưa thực hiện đúng trách nhiệm khiến NLĐ không được bảo đảm quyền lợi, gặp khó khăn khi cần giải quyết các chế độ. Công đoàn cũng tham gia KTTTGS về quy chế dân chủ cơ sở như chủ động lắng nghe ý kiến dư luận xã hội, quan sát, gặp trực tiếp NLĐ, tiếp thu các đề xuất kiến nghị của NLĐ về các chính sách của Đảng, Nhà Nước, Công đoàn, doanh nghiệp theo từng nội dung liên quan đến NLĐ. CĐCS tham gia giám sát về quy chế dân chủ cơ sở bằng việc tổ chức định kỳ các buổi tuyên truyền, vận động lấy kiến của đoàn viên công đoàn và NLĐ.

Về công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, hàng năm, dưới sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn các cấp, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn cùng cấp và cấp dưới. CĐCS giám sát thu, chi tài chính công đoàn chủ yếu bằng việc đôn đốc, nhắc nhở doanh nghiệp thực hiện việc trích nộp kinh phí công đoàn trước mỗi cuối tháng, cuối quý bằng văn bản. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở KTTTGS về thực hiện tài chính công đoàn trong doanh nghiệp bằng hình thức lập danh sách các doanh nghiệp chậm đóng, đóng không đủ kinh phí công đoàn. Sau đó Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp với Liên đoàn Lao độngtỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị định số 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Tuy nhiên, vai trò Công đoàn mới tập trung ở việc tổng hợp các ý kiến tham gia của đoàn viên, NLĐ và chuyển đến người sử dụng lao động. Việc đối thoại, phản biện còn nhiều hạn chế. Cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở được phân công giám sát và phản biện xã hội chưa có trình độ chuyên môn và kỹ năng thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ CĐCS bị phụ thuộc tiền lương, việc làm vào người sử dụng lao động nên việc đối thoại, phản biện còn gặp nhiều lực cản. Nhiều người sử dụng lao động chưa tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động. Đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động giám sát, phản biện của tổ chức Công đoàn trình độ chuyên môn, kiến thức am hiểu pháp luật, nắm về nội dung giám sát phản biện chưa sâu nên hiệu quả giám sát, phản biện xã hội một số nơi còn thấp. Công đoàn thực hiện phản biện chủ yếu là tổng hợp các ý kiến tham gia của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động vào các văn bản dự thảo khi có yêu cầu, nội dung phản biện chưa trúng, chưa phản ánh đúng được tâm tư nguyện vọng của NLĐ. Một số dự thảo văn bản chưa được lấy ý kiến phản biện rộng rãi từ cơ sở, nhiều nội dung phản biện chưa được cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu.

Để thực hiện tốt việc tham gia KTTTGS, phản biện xã hội, các cấp công đoàn cần quan tâm thực hiện các giải pháp cụ thể như sau:

Một là, xem công tác triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công đoàn các cấp; cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát hằng năm, trong đó lựa chọn những nội dung giám sát theo các lĩnh vực, ngành phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tiếp tục và chủ động phối hợp triển khai có hiệu quả các hoạt động giám sát đã và đang thực hiện như giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của NLĐ; giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Hai là, Công đoàn các cấp cần tích cực tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan liên quan, thường xuyên đạo tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn làm công tác KTTTGS, phản biện xã hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; lắng nghe, tập hợp đầy đủ ý kiến của NLĐ.

Ba là, chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, sở, ngành có liên quan để tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động giám sát. Việc giám sát được thực hiện qua tổ chức Đoàn giám sát theo chuyên đề, giám sát thường xuyên qua CĐCS và đội ngũ cán bộ công đoàn, NLĐ nòng cốt tại doanh nghiệp.

Bốn là, Người sử dụng lao động cần phối hợp Công đoàn tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ và xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh với NLĐ trong doanh nghiệp. NLĐ cần chủ động nâng cao tinh thần nỗ lực phấn đấu học tập nâng cao trình độ, rèn luyện về chuyên môn, tay nghề tại doanh nghiệp.

BTG