Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Công tác kiểm tra, giám sát

Xem với cỡ chữAA

Năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành kiểm tra, giám sát 31 công đoàn cơ sở

(15:27 | 29/03/2022)

Năm 2021, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành (Kiên Giang) tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác quản lý tài chính công đoàn tại công đoàn cùng cấp và 31 công đoàn cơ sở, trong đó kiểm tra 20 công đoàn, giám sát 11 công đoàn.

          Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành đã phối hợp các phòng, ban của huyện thực hiện giám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết Công đoàn các cấp, pháp luật lao động năm 2019, Luật Bảo hiểm xã hội tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Đơn vị phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Châu Thành thực hiện giám sát về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, quan hệ lao động, việc làm theo Bộ luật Lao động năm 2019 tại 4 doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Qua giám sát cho thấy, các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc thời giờ lao động, thời giờ nghỉ ngơi giữa ca, thời giờ làm việc cho lao động nữ mang thai, chế độ thai sản đối với lao động nam và nữ, các chế độ làm thêm giờ…. đảm bảo đúng pháp luật.

Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các ngành có liên quan giám sát 6 cơ quan, công đoàn cơ sở (trong đó 2 doanh nghiệp, 2 trường học, 2 đảng ủy xã) về việc thực hiện Nghị định 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020  của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều lệ của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động và Nghị định 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Qua giám sát cho thấy, các cơ quan xây dựng quy chế dân chủ và tổ chức thực hiện tốt, tạo sự đoàn kết nội bộ cơ quan, hàng năm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp trên địa bàn huyện Châu Thành đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ Công đoàn. Tăng cường hiệu quả quản lý thu, chi tài chính, tài sản công đoàn, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh.

Ban chấp hành các công đoàn cơ sở đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ sinh hoạt theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chủ động trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ đoàn viên và người lao động. Từ đó, động viên đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động hăng say lao động; phát động được nhiều phong trào thi đua thiết thực, đạt hiệu quả, nâng cao năng suất chất lượng trong lao động sản xuất; linh hoạt trong tổ chức hoạt động và chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, người lao động về những quyền, lợi ích chính đáng.