Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Công tác kiểm tra, giám sát

Xem với cỡ chữAA

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT, GÓP PHẦN XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VỮNG MẠNH

(15:18 | 21/02/2022)

Công đoàn các cấp trong tỉnh hiện có hiện có 743 ủy ban kiểm tra. Trong đó có 1 Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp tỉnh (7 người), 18 ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 724 Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở (có 2.838 ủy viên).

Công tác kiểm tra, giám sát là một hoạt động quan trọng của tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Vì vậy, ngay từ đầu năm 2021, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn UBKT công đoàn các cấp chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh.

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh đã hướng dẫn UBKT công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở áp dụng các kỹ năng, nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm, triển khai biểu mẫu, phương pháp để tổ chức kiểm tra tài chính đồng cấp, chủ động cập nhật tình hình dịch bệnh ở các địa phương để tham mưu Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh điều chỉnh kế hoạch và thông báo thay đổi đơn vị, thời gian, số lượng kiểm tra cho phù hợp với điều kiện, mức độ dịch bệnh, đảm bảo an toàn. Hướng dẫn áp dụng các giải pháp kiểm tra, giám sát phù hợp với điều kiện, loại hình của từng cơ quan, đơn vị; tăng số lượng các cuộc kiểm tra đột xuất quỹ tiền mặt, linh động điều chỉnh quyết định, mở rộng thêm đối tượng kiểm tra từ 1-2 công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn cấp trên cơ sở đối với các đơn vị có tên trong kế hoạch kiểm tra. Hướng dẫn UBKT công đoàn cấp huyện, thành phố thực hiện đạt chỉ tiêu kiểm tra đồng cấp 18/18 đơn vị, kiểm tra tài chính công đoàn tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đạt 100% kế hoạch.

UBKT Công đoàn các cấp căn cứ kết quả làm việc của các đoàn kiểm tra để kết luận kiến nghị thu hồi số tiền chi sai quy định là 22.262.376 đồng; truy thu kinh phí 2% là 304.039.407 đồng, yêu cầu nộp nghĩa vụ bổ sung về trên số tiền 2.290.081.617 đồng. Do tình hình dịch bệnh kéo dài và diễn biến phức tạp nên tỷ lệ kiểm tra, giám sát công tác công đoàn của UBKT công đoàn các cấp trong tỉnh chỉ đạt 92% kế hoạch năm. Riêng UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức thực hiện đạt 104% so với kế hoạch. UBKT công đoàn các cấp đã giúp Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp tiếp 14 lượt cán bộ đoàn viên và nhận 11 đơn khiếu nại (trong đó có 3 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn), giải quyết và tham gia giải quyết được 8 đơn khiếu nại. Nội dung khiếu nại, tố cáo tập trung vào một số vấn đề như khiếu nại về trợ cấp thôi việc, chế độ về lương, bảo hiểm xã hội... Kết quả, UBKT công đoàn các cấp giải quyết và tham gia giải quyết được 4 đơn khiếu nại, tổng số tiền được bồi thường hỗ trợ là 203.184.000 đồng; hướng dẫn chuyển 2 đơn đến cơ quan chuyên môn có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

UBKT Công đoàn các cấp tham mưu phối hợp tổ chức 4 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, có 530 lượt cán bộ, công chức, viên chức dự. Qua tập huấn, các ủy viên và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra đã được bồi dưỡng, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát về các nội dung hoạt động của công đoàn.

Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng, đảm bảo số lượng, tỷ lệ theo quy định, đáp ứng các yêu cầu và nguyên tắc trong thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới là một việc làm rất quan trọng và cần thiết nhằm đảm bảo tính dân chủ, công tâm, khách quan và đúng quy định. Năm 2022, UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục chủ động, tham mưu Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn đối với công đoàn cùng cấp và cấp dưới. Cùng với đó giám sát ủy viên ban chấp hành công đoàn, cán bộ công đoàn cùng cấp và tổ chức công đoàn cấp dưới về thực hiện Điều lệ, nghị quyết, các quy định của tổ chức công đoàn và quy định của Đảng, Nhà nước theo Quyết định 833/QĐ-TLĐ; kiểm tra việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế của công đoàn cùng cấp và công đoàn cấp dưới theo quy định pháp luật và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; kiểm tra và kiến nghị xử lý kịp thời công đoàn cùng cấp và công đoàn cấp dưới khi cán bộ công đoàn, đoàn viên, tổ chức, tập thể có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn...

Việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, ngăn ngừa vi phạm, phát hiện những nhân tố mới để biểu dương, nhân rộng và kịp thời kiến nghị xử lý, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, những vi phạm của tổ chức và đoàn viên. Đây cũng là yếu tố quyết định trong công tác xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Nguyễn Thị Thuyến