Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Công tác kiểm tra, giám sát

Xem với cỡ chữAA

QUAN TÂM CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

(14:08 | 17/06/2020)

Công tác kiểm tra, giám sát là một hoạt động quan trọng của tổ chức công đoàn. Do đó, công đoàn các cấp trong tỉnh cần quan tâm thực hiện tốt công tác này nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, ngăn ngừa vi phạm, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, những vi phạm của tổ chức công đoàn và đoàn viên.

KIỂM TRA, GIÁM SÁT CƠ BẢN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, từ đầu năm 2017 đến nay, UBKT công đoàn các cấp trong tỉnh tham mưu Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam được 4.806 cuộc kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn được 268 cuộc. Kiểm tra về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn được 4.892 cuộc; trong đó, kiểm tra cùng cấp 4.661 cuộc, kiểm tra cấp dưới 231 cuộc; kiến nghị truy thu, nộp bổ sung về tài chính công đoàn tổng số tiền 551.235.098 đồng. Kiểm tra tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm được 11 cuộc. Qua kết luận kiểm tra có 3 tổ chức và 10 cá nhân có vi phạm phải kiến nghị xử lý kỷ luật, trong đó 1 tổ chức và 6 cán bộ, đoàn viên vi phạm, có hình thức kỷ luật khiển trách; chuyển 1 hồ sơ kiến nghị cơ quan điều tra kết luận, xử lý.

UBKT công đoàn các cấp đã giúp Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp tiếp 94 lượt cán bộ đoàn viên và nhận 90 đơn khiếu nại; giải quyết và tham gia giải quyết 75 đơn khiếu nại. Kết quả, có 16 trường hợp được giải quyết về bảo hiểm xã hội, 24 trường hợp giải quyết trợ cấp thôi việc, tổng số tiền được trợ cấp 1.043.821.776 đồng. Còn lại 4 trường hợp được trả lời đơn, 25 trường hợp được hướng dẫn gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Ngoài ra, UBKT công đoàn các cấp tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn cùng cấp tổ chức 44 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, có 2.202 lượt cán bộ dự. Qua tập huấn, các ủy viên và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra được bồi dưỡng, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát về các nội dung hoạt động của công đoàn.

Thông báo kết quả giám sát của UBKT Tổng LĐLĐ Việt Nam đối LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tháng 11-2019 về công tác kiểm tra, giám sát công đoàn của tỉnh cho thấy hoạt động của UBKT công đoàn các cấp trong tỉnh cơ bản đáp ứng yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ được giao. Có xây dựng chương trình, kế hoạch và hướng dẫn công đoàn cấp dưới thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Chú trọng công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ. Chủ động giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, luật định. Trong công tác kiểm tra, có kết luận, kiến nghị, đề xuất khen thưởng và xử lý kỷ luật theo quy định.

TÍCH CỰC HƠN NỮA ĐỂ HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ

Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, ngăn ngừa vi phạm, phát hiện những nhân tố mới để biểu dương, nhân rộng và kịp thời xử lý, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, những vi phạm của tổ chức và đoàn viên. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát sẽ giúp công đoàn các cấp và cán bộ, đoàn viên công đoàn chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, quản lý thu chi tài chính công đoàn được đảm bảo, đúng nguyên tắc; đồng thời giúp công đoàn các cấp hoạt động quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Để phát huy mặt tích cực và khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động kiểm tra, giám sát của công đoàn, thời gian tới, UBKT công đoàn các cấp trong tỉnh cần tập trung nghiên cứu và tích cực hơn nữa trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XII bổ sung thêm một số quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền kiểm tra, giám sát của UBKT công đoàn các cấp. Vì vậy, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp trong tỉnh cần quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện để UBKT công đoàn tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao về công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam, gồm các nội dung: (1) Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn đối với công đoàn cùng cấp và cấp dưới; (2) kiểm tra việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế của công đoàn cùng cấp và công đoàn cấp dưới theo quy định của pháp luật và của Tổng LĐLĐ Việt Nam; (3) kiểm tra và kiến nghị xử lý kịp thời công đoàn cùng cấp và công đoàn cấp dưới khi cán bộ công đoàn, đoàn viên công đoàn, tổ chức, tập thể có dấu hiệu vi phạm điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn; (4) giám sát ủy viên ban chấp hành công đoàn, cán bộ công đoàn cùng cấp và tổ chức công đoàn cấp dưới về thực hiện điều lệ, nghị quyết, các quy định của tổ chức công đoàn và quy định của Đảng, Nhà nước theo Quyết định 833/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam; (5) đề xuất, xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi có vi phạm; (6) giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức công đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động theo quy định của pháp luật; (7) tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn đối với uỷ viên UBKT công đoàn cùng cấp và cấp dưới.

Có thể khẳng định rằng công tác kiểm tra, giám sát là một hoạt động quan trọng của tổ chức công đoàn. Việc quan tâm thực hiện công tác kiểm tra, giám sát rất cần thiết bởi đây cũng là yếu tố quyết định trong công tác xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Nguyễn Thị Thuyến