Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Công tác kiểm tra, giám sát

Xem với cỡ chữAA

Đổi mới để không ngừng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn

(15:17 | 06/02/2020)

Xác định việc đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát (KTGS) là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo Nghị quyết Đại hội Công đoàn khóa XII, gồm 7 nội dung, nhiệm vụ.

Công đoàn tỉnh Kiên Giang hiện có 816 Ủy ban kiểm tra (UBKT), trong đó có 797 UBKT Công đoàn cơ sở và 19 UBKT Công đoàn cấp trên cơ sở với tổng số 2.858 ủy viên. UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh có 7 ủy viên, gồm: 1 Chủ nhiệm, 1 Phó Chủ nhiệm, 5 ủy viên (2 ủy viên chuyên trách và 3 ủy viên kiêm nhiệm) được cơ cấu từ các ban, ngành của tỉnh và chủ nhiệm UBKT công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Điểm nổi bật trong đổi mới công tác KTGS của tổ chức công đoàn tỉnh Kiên Giang trong năm 2019, đó là: Sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh theo hướng chỉ đạo, tập trung hướng dẫn sâu sát cơ sở, kịp thời sửa đổi, bổ sung các nội dung mới về hoạt động KTGS được quy định trong Nghị quyết vào quy chế làm việc, cụ thể hóa đưa vào kế hoạch và tổ chức thực hiện. Qua một năm thực hiện, chất lượng của UBKT công đoàn các cấp đã có bước nâng lên rõ rệt. Qua đó, đã tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch và tiến hành KTGS việc chấp hành Điều lệ được 1.904 cuộc; kiểm tra tài chính 1.511 cuộc; kiến nghị truy thu 2% kinh phí công đoàn được hơn 266 triệu đồng, 1% đoàn phí công đoàn hơn 31 triệu đồng, truy nộp khác hơn 39 triệu đồng, yêu cầu hoàn ứng quỹ Công đoàn 402 triệu đồng. Giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo 25 vụ, số tiền người lao động được bồi thường, hỗ trợ hơn 354 triệu đồng.

Kết quả đánh giá xếp loại cuối năm 2019 của 884 UBKT cũng được nâng lên rõ rệt: 241 UBKT xếp loại xuất sắc, đạt 27,26%; 420 xếp loại tốt, đạt 47,51%; 114 loại khá, đạt 12,89%; 23 loại trung bình, chiếm 2,6% và 8 loại yếu, chiếm 0,9 %. Tỷ lệ KTGS cả năm của UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh vượt 11,7% so quy định.

Thông qua hoạt động KTGS giúp cán bộ, đoàn viên chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, quản lý tài chính công đoàn đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc và quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Từ đó, hiệu lực và vị thế của tổ chức Công đoàn ngày càng được nâng cao, đây cũng là yếu tố quyết định trong công tác xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn.

Nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, năm 2020, UBKT công đoàn các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của công tác KTGS, đó là:

KTGS việc chấp hành Điều lệ Công đoàn đối với tổ chức công đoàn cùng cấp và cấp dưới.

KTGS và kiến nghị xử lý kịp thời khi tổ chức, cán bộ, đoàn viên công đoàn cùng cấp và cấp dưới có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Công đoàn, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn.

KTGS việc thu, phân phối, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, hoạt động kinh tế của công đoàn cùng cấp và công đoàn cấp dưới theo quy định của pháp luật và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

 Giám sát tổ chức Công đoàn, ủy viên ban chấp hành, cán bộ công đoàn cùng cấp và cấp dưới về thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các quy định, quy chế của tổ chức công đoàn và quy định của Đảng, Nhà nước;

Tham mưu, xử lý kỷ luật tổ chức Công đoàn, cán bộ, đoàn viên công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi có vi phạm theo quy định.

Giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức Công đoàn; tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động theo quy định của pháp luật.

Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác KTGS của công đoàn đối với ủy viên UBKT công đoàn cùng cấp và cấp dưới.

Để thực hiện tốt các nội dung trên, UBKT công đoàn các cấp cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; mỗi cán bộ phụ trách công tác kiểm tra cần nghiên cứu các quy định về chuyên môn và áp dụng các quy định của pháp luật trong việc thực hiện các nội dung cụ thể, có giải pháp để tăng tính hiệu quả, đồng thời tăng cường vai trò trách nhiệm của ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện cho UBKT thực hiện công tác KTGS. Trong thực hiện nhiệm vụ KTGS cần khắc phục tính hình thức trong quá trình kiểm tra. Kết quả các cuộc KTGS phải đánh giá được tính hiệu quả và tính hiệu lực trong quản lý và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Sau KTGS cần tăng cường giám sát, theo dõi chặt chẽ việc thực hiện thông báo kết quả giám sát, kết luận, kiến nghị của đoàn KTGS và yêu cầu đơn vị được KTGS báo cáo bằng văn bản về những nội dung đã thực hiện, những nội dung chưa được thực hiện đúng thời gian quy định. Thực hiện tốt việc đề xuất thi đua, khen thưởng đối với những đơn vị, cá nhân có thành tích và đề xuất xử lý kỷ luật những trường hợp vi phạm đã được đoàn kiểm tra kết luận, kiến nghị xử lý.

Công tác KTGS là nội dung quan trọng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn nói chung và hoạt động của UBKT công đoàn các cấp nói riêng, làm tốt công tác KTGS sẽ nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn, góp phần không nhỏ trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII với phương châm “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đã đề ra 9 nhiệm vụ tổng quát của tổ chức Công đoàn. Trong đó, quy định cụ thể nhiệm vụ của UBKT công đoàn các cấp với công tác KTGS có nội dung: “Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác KTGS công đoàn. Kiện toàn UBKT và văn phòng UBKT công đoàn các cấp, từng bước nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Nguyễn Thị Thuyến