Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Công tác kiểm tra, giám sát

Xem với cỡ chữAA

Hoạt động kiểm tra góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

(10:52 | 13/04/2015)

Nhiều năm qua các cấp công đoàn trong tỉnh luôn đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Công đoàn cơ sở (CĐCS) nhằm từng bước thực hiện mục tiêu hướng hoạt động về cơ sở, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng đoàn viên và công nhân viên chức, lao động đồng thời góp phần xây dựng xây dựng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Và một hoạt động thiết thực, hiệu quả nhất là tập trung xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, nâng lên về số lượng và chất lượng.

Năm 2014, toàn tỉnh có 1.234 CĐCS vững mạnh trong tổng số 1357 CĐCS đủ điều kiện kiểm tra phân loại, đạt 95,78%; trong đó CĐCS vững mạnh xuất sác chiếm 84,46%. Có được kết quả trên là do tổ chức công đoàn luôn đoàn kết nhất trí, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp  cụ thể bằng các chương trình hành động. Kết quả đó là tâm huyết và công sức nhiều nhất của đội ngũ cán bộ, đoàn viên trực tiếp từng CĐCS.

 

Để có được kết quả trên, Ban chấp hành, ban thường vụ mỗi CĐCS có kế hoạch tự tổ chức kiểm tra việc triển khai, tiến độ, kết quả thực hiện từng thời gian và đánh giá rút kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chương trình, Nghị quyết của Đảng, của công đoàn cấp trên và nghị quyết cấp mình. Đồng thời các CĐCS kịp thời biểu dương những điển hình, uốn nắn các hoạt động, xử lý các công tác đang gặp ách tắc, trì trệ, chỉ đạo cho phù hợp với tình hình cơ sở và có hiệu quả cao. Qua đó cho thấy tự kiểm tra là hoạt động thiết thực và là kinh nghiệm tốt của từng ban chấp hành công đoàn trong phong trào xây dựng CĐCS vững mạnh.

 

Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp với trách nhiệm theo quy định của Điều lệ  Công đoàn Việt Nam đã tích cực tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Năm 2014, Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp kiểm tra được 1.401 cuộc về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, trong đó kiểm tra đồng cấp 706 cuộc, kiểm tra cấp dưới 685 cuộc, thực hiện kiểm tra 1.074 cuộc về quản lý sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; trong đó kiểm tra đồng cấp 646 cuộc, kiểm tra cấp dưới 428 cuộc. Qua kiểm tra cho thấy hoạt động công đoàn trong tỉnh có nhiều đổi mới, nhiều phong trào hành động ở các CĐCS đã làm đậm nét vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn như thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động. Cùng với người sử dụng lao động tổ chức thực hiện các nội dung dân chủ: Hội nghị người lao động, hội nghị cán bộ công chức, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; quan tâm thực hiện chính sách xã hội đối với người lao động; tạo mối quan hệ hài hòa trong lao động, duy trì được các hoạt động văn hóa - thể thao; đời sống vật chất, tinh thần của người lao động ổn định và có nâng lên. Với phương châm lấy xây dựng là chủ yếu, ngăn ngừa vi phạm là chính, qua kiểm tra đã phát hiện từng lúc từng nơi có những sơ hở, thiếu sót trong chấp hành Điều lệ, trong thực hiện các quy chế, trong tham gia quản lý, trong sinh hoạt, trong quản lý tài chính tài sản công đoàn… Các ủy ban kiểm tra công đoàn đã kết luận chỉ ra những sai sót, những việc làm chưa đúng với quy định của Nhà nước và cùa tổ chức Công đoàn, đồng thời kiến nghị từng nơi có biện pháp, thời gian khắc phục sai sót, từ đó hoạt động công đoàn cơ sở luôn được hoàn thiện, không xảy ra tiêu cực hoặc vi phạm, góp phần chung vào phong trào thi đua xây dựng CĐCS vững mạnh.

Đoàn Văn Tâm