Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Tài chính công đoàn

Xem với cỡ chữAA

Giải pháp nâng hiệu quả thu kinh phí Công đoàn khu vực sản xuất, kinh doanh

(14:38 | 03/02/2020)

Thực hiện Nghị định 191/2013/NĐ-CP, ngày 21-12-2013 của Chính phủ, quy định chi tiết về tài chính công đoàn và Quyết định 1908/QĐ-TLĐ, ngày 19-12-2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về việc ban hành Quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, trong những năm qua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã có nhiều giải pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả.

Từ đó, nguồn thu tài chính công đoàn trên địa bàn tỉnh cơ bản cân đối được các khoản chi cho hoạt động chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, viên chức và người lao động của công đoàn các cấp trong tỉnh.

Hiện việc thu kinh phí công đoàn (KPCĐ) khu vực hành chính sự nghiệp đã đi vào nề nếp, kết quả thu hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch; riêng việc thực hiện Hướng dẫn 1305/HD-TLĐ, ngày 17-8-2017 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về thu KPCĐ khu vực sản xuất, kinh doanh qua tài khoản của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh đã phối hợp Ngân hàng VietinBank cập nhật 100% thông tin doanh nghiệp có từ 10 lao động trở.

Tuy nhiên, việc thu KPCĐ khu vực sản xuất, kinh doanh hàng năm vẫn chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch, nhất là đối với các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn.

Qua thực tế làm việc và tiếp xúc với các địa phương, doanh nghiệp, có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến việc thực hiện trích nộp KPCĐ, trong đó có một số nguyên nhân chủ yếu:

Vẫn còn một bộ phận doanh nghiệp chưa thấy hết vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn, còn xem nhẹ vai trò của công đoàn cơ sở (CĐCS).

CĐCS tại doanh nghiệp chưa phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, vai trò bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức và người lao động còn nhiều mặt hạn chế.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa thực hiện thường xuyên, nề nếp việc đối chiếu số liệu, thông báo nhắc nhở doanh nghiệp thực hiện việc trích nộp KPCĐ. Việc trích nộp KPCĐ qua tài khoản của Tổng LĐLĐ do mới triển khai thực hiện bước đầu còn gặp khó khăn. Vẫn còn doanh nghiệp ý thức chấp hành pháp luật hạn chế, diện nhiều lý do khó khăn để trì hoãn hoặc không thực hiện nghĩa vụ trích nộp KPCĐ.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và đưa công tác thu KPCĐ khu vực sản xuất, kinh doanh đi vào nề nếp, dưới góc độ chuyên môn tham mưu về công tác tài chính công đoàn, đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh cần quan tâm thực hiện một số giải pháp sau:

Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên tuyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam đến doanh nghiệp, cần phải có những việc làm thiết thực để doanh nghiệp, công nhân, lao động thấy được vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. CĐCS phải là người đại diện, kịp thời bảo vệ, chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; đồng thời, phải phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền, vận động công nhân, lao động nâng cao ý thức chấp hành nội quy, quy chế của doanh nghiệp; cùng doanh nghiệp xử lý những tình huống khó khăn, vướng mắc phát sinh có liên quan.

Công đoàn cấp trên cơ sở phải thực hiện tốt công tác tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ giúp CĐCS, người sử dụng lao động hiểu rõ về tài chính công đoàn, sử dụng KPCĐ đúng quy định. Phải xây dựng được một hệ thống thông tin để kịp thường hướng dẫn, xử lý những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Phải quan tâm lãnh đạo và nâng cao hơn nữa trình độ của đội ngũ kế toán công đoàn, không chỉ phải nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, mà còn phải có đủ năng lực làm việc, đối thoại trực tiếp với chủ doanh nghiệp.

Công đoàn cấp trên cơ sở phải phối hợp chặt chẽ Bảo hiểm xã hội huyện theo dõi quỹ tiền lương tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp; thường xuyên đối chiếu số liệu, thông báo nhắc nhở doanh nghiệp thực hiện việc trích nộp KPCĐ.

Việc quản lý, sử dụng tài chính công đoàn ở các cơ quan công đoàn phải hết sức chặt chẽ, đúng chế độ, định mức, công khai, minh bạch. Sử dụng kinh phí phải mang tính hiệu quả, ưu tiên cho các hoạt động phong trào, chăm lo lợi ích cho công nhân, viên chức và người lao động. Cương quyết không để xảy ra tình trạng sử dụng lãng phí, tiêu cực trong công tác quản lý tài chính công đoàn.

Tài chính công đoàn là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, là điều kiện đảm bảo cho tổ chức Công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Để công tác thu tài chính công đoàn, nhất là thu KPCĐ khu vực sản xuất, kinh doanh đi vào nề nếp, đúng quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam phải là trách nhiệm chung, là sự phấn đấu của cả hệ thống công đoàn.

Hoàng Khởi