Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Tài chính công đoàn

Xem với cỡ chữAA

Biện pháp nâng cao chất lượng kiểm tra tài chính Công đoàn

(12:00 | 18/04/2019)

Nhiệm vụ kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) công đoàn các cấp, góp phần tích cực vào việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn đúng theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Việc kiểm tra nhằm phát hiện, kiến nghị xử lý, ngăn chặn kịp thời những vi phạm về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.

Tuy nhiên, trong kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn thời gian qua kết quả kiểm tra từng lúc cũng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, thực tiễn đặt ra, công tác kiểm tra tài chính công đoàn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, một số UBKT công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở chưa thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản công đoàn đồng cấp, kiểm tra cấp dưới; trong thực hiện hiệm vụ kiểm tra còn biểu hiện né tránh, ngại va chạm, kiểm tra còn mang tính hình thức, chất lượng kiểm tra chưa cao; một số công đoàn chưa nhận thức đầy đủ về công tác kiểm tra tài chính công đoàn chưa quan tâm sắp xếp, kiện toàn cán bộ làm công tác kiểm tra phù hợp tiêu chuẩn, số lượng quy định.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra công đoàn nói chung, trong đó có kiểm tra tài chính công đoàn theo Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ, ngày 3-8-2015 cua Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra tài chính công đoàn, UBKT công đoàn các cấp phải xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, là việc làm thường xuyên, góp phần trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, để từ đó đề ra biện pháp thực hiện như sau:

- Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra; nội dung kiểm tra tài chính công đoàn phải kiểm tra toàn diện, song tùy trường hợp có thể kiểm tra theo chuyên đề trong từng thời điểm, từng đối tượng nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm. Sau kiểm tra ngoài việc kết luận những ưu điểm, khuyết điểm và mức độ sai phạm đối với đơn vị, cá nhân liên quan, còn phải tổng hợp, rút ra kết luận chung sau mỗi cuộc kiểm tra, qua đó tham mưu đề xuất cho lãnh đạo nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi, chấn chỉnh, ngăn chặn, kịp thời các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.

- UBKT công đoàn các cấp phải chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra tài chính công đoàn ngay từng đầu năm, kiểm tra đột xuất khi có yêu cầu.

- Trong kiểm tra tài chính công đoàn phải kiểm tra, đối chiếu từ khâu lập dự toán; phân phối thu - chi, duyệt quyết toán cho cấp dưới, báo cáo quyết toán về công đoàn cấp trên; thực hiện công khai tài chính công đoàn; việc chấp hành chế độ kế toán, nguyên tắc, thủ tục thanh toán.

- Bố trí cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn phải có bản lĩnh, có năng lực, đáp ứng tiêu chuẩn quy định; nắm vững các quy định, chế độ thu, chi của Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đảm bảo quy trình cuộc kiểm tra.

Kiều Oanh