Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Tài chính công đoàn

Xem với cỡ chữAA

Một số vấn đề về thu, chi tài chính Công đoàn

(12:00 | 18/04/2019)

Dự toán, quyết toán thu, chi tài chính Công đoàn năm của Công đoàn các cấp phải báo cáo với Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra cùng cấp, thực hiện công khai tài chính Công đoàn là vấn đề được quan tâm của các công đoàn cơ sở và cũng là nội dung quan trọng, cần thiết được Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam hướng dẫn chi tiết, cụ thể .

Theo đó, công tác tài chính Công đoàn được nêu rõ tại Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ, ngày 19-12-2016 của Tổng LĐLĐ Việt Nam và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2017. Theo Quyết định trên, khi dự toán toán đã được Công đoàn cấp trên duyệt, công đoàn các cấp, các đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện, thu tài chính Công đoàn phải đảm bảo thu đúng, đủ và kịp thời.

Thủ trưởng đơn vị dự toán quyết định chi tài chính Công đoàn đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức do Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam quy định. Công đoàn các cấp, các đơn vị không được đặt ra các khoản thu, chi trái với quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Các cấp Công đoàn phải lập dự phòng tài chính khi xây dựng dự toán hàng năm, tỷ lệ dự phòng kinh phí tối thiểu là 10%/tổng chi thường xuyên.

Các khoản thu, chi tài chính Công đoàn, nguồn kinh phí hoạt động xã hội, nguồn kinh phí dự án ... phải được theo dõi trong sổ kế toán của đơn vị, quyết toán đầy đủ, kịp thời; chứng từ kế toán đảm bảo nguyên tắc theo chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp do Nhà nước quy định và hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Các đơn vị kế toán Công đoàn được mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước để quản lý thu, chi tài chính Công đoàn. Kế toán quản lý chặt chẽ các khoản tiền gửi ngắn hạn, dài hạn, đối chiếu số dư với ngân hàng; phản ánh chính xác, kịp thời các khoản tiền gốc, tiền lãi và sổ kế toán, báo cáo của đơn vị. Mỗi đơn vị kế toán chỉ tổ chức một quỹ tiền mặt. Quỹ tiền mặt phải được quản lý chặt chẽ, kiểm kê hàng tháng và đột xuất, hạn chế chi tiêu bằng tiền mặt. Định mức tồn quỹ tiền mặt cuối tháng tối đa bằng 2%/tổng chi cho hoạt động thường xuyên theo dự toán được duyệt, phải được quy định trong quy chế chi tiêu và quản lý tài chính của đơn vị.

Dự toán, quyết toán thu, chi tài chính năm của Công đoàn các cấp phải báo với Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra cùng cấp; thực hiện công khai tài chính công đoàn theo hướng dẫn số 460/HD-TLĐ, ngày 17-4-2014 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Năm tài chính công đoàn tính từ ngày 1-1 đến ngày 31-12 năm dương lịch. Đối với các cấp Công đoàn, thời hạn báo cáo dự toán, quyết toán thu, chi tài chính Công đoàn quy định như sau: Dự toán thu, chi tài chính Công đoàn năm sau của LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố và tương đương báo cáo về Tổng LĐLĐ Việt Nam trước ngày 30-11. Quyết toán thu, chi tài chính công đoàn năm trước, báo cáo về Tổng LĐLĐ Việt Nam trước ngày 31-3 của năm sau. LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố và tương đương quy định cụ thể thời gian nộp báo cáo dự toán, quyết toán của cấp dưới, đơn vị trực thuộc cho phù hợp với quy định Điều này. Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam, dự toán của năm sau báo cáo chủ sở hữu trước ngày 15-11 hàng năm; quyết toán thu, chi của năm trước báo cáo chủ sở hữu trước ngày 15-3 năm sau.

Đối với việc quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn tích lũy, Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng quy định tài chính Công đoàn tích lũy đến thời điểm 3-/12 được chuyển sang năm sau để sử dụng. Các cấp Công đoàn được sử dụng nguồn tài chính Công đoàn tích lũy để đầu tư tài chính theo quy định của pháp luật, cấp vốn Điều lệ cho các đơn vị trực thuộc theo Quy chế tổ chức và quản lý tài chính doanh nghiệp Công đoàn; đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm và cân đối cho các yêu cầu chi của năm dự toán nhưng tối đa không quá 50% số dư tích lũy đến cuối năm trước (bao gồm cả số đầu tư tài chính, cấp vốn điều lệ, đầu tư xây dựng cơ bản lũy kế). Sử dụng tài chính Công đoàn tích lũy đến cuối năm trước chi cho hoạt động thường xuyên và xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản của năm tài chính phải đưa vào dự toán và phải được Công đoàn cấp trên có thẩm quyền duyệt.

Đối với tiền gửi Ngân hàng, gửi có kỳ hạn không tính định mức sử dụng nêu trên, việc chuyển tiền gửi không kỳ hạn sang tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng do đơn vị có tiền gửi quyết định.

Việc sử dụng tài chính Công đoàn tích lũy để cấp vốn điều lệ, đầu tư xây dựng cơ bản, mua cổ phần theo quy định của Nhà nước, căn cứ theo quyết định của cấp có thẩm quyền ghi giảm nguồn tài chính Công đoàn tích lũy của đơn vị khi kết thúc năm tài chính, đồng thời tăng nguồn vốn tương ứng và theo dõi, thanh quyết toán theo chế độ tài chính, kế toán của Nhà nước và quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đảm bảo tính minh bạch về quản lý nguồn kinh phí.

Phương Văn Thuận