Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Nữ công

Xem với cỡ chữAA

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NỮ CÔNG BẢN LĨNH, TRÍ TUỆ, TÂM HUYẾT, TRÁCH NHIỆM

(10:03 | 19/02/2020)

Công tác nữ công là một phần quan trọng, không thể tách rời các mặt hoạt động của tổ chức công đoàn tại mỗi đơn vị. Vì vậy, sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn các cấp và chất lượng tham mưu, tổ chức hoạt động của đội ngũ cán bộ nữ công là điều kiện tiên quyết để công tác nữ công thực sự có hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của nữ đoàn viên, người lao động

Phát biểu tại Đại hội VI Công đoàn Việt Nam năm 1988, cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã nhấn mạnh: “Ngày nay, người cán bộ công đoàn không thể dùng nhiệt tình để kêu gọi và động viên chung chung được nữa. Họ phải được trang bị những kiến thức nhất định về chuyên môn, về quản lý kinh tế. Những hiểu biết về tâm lý học, xã hội học, luật pháp cũng rất cần. Dĩ nhiên là nghiệp vụ về công vận nhất thiết phải có”. Sau hơn 30 năm đổi mới, tinh thần chỉ đạo trên vẫn còn nguyên giá trị.

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 -2023 xác định: “Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ” là một trong 3 khâu đột phá của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đại hội đồng thời đề ra 9 nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu phấn đấu, trong đó có nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể về công tác nữ công, đó là:

- “Thực hiện toàn diện và chất lượng công tác nữ công ở các cấp công đoàn, trọng tâm là quyền và việc làm bền vững của lao động nữ; xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; chăm lo tốt hơn con công nhân, viên chức, lao động”;

- “100% công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước, 70% trở lên công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước thành lập được Ban Nữ công quần chúng theo qui định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam”.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đề ra về công tác nữ công, cần thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm:

Trước hết, tăng cường sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp đối với công tác nữ công: “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công công đoàn các cấp, nhất là Ban Nữ công quần chúng ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước”.

Thứ hai, các cấp công đoàn cần xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công, đưa vào chương trình công tác toàn khóa và từng năm như: tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ; chăm lo lợi ích vật chất và tinh thần cho lao động nữ; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của lao động nữ, tham gia xây dựng thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn quy định pháp luật đối với lao động nữ; tổ chức các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ, đặc biệt là thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; duy trì phát triển các mô hình hiệu quả nhằm giúp cho lao động nữ có điều kiện phát triển, chăm lo tốt hơn cho con CNVCLĐ, hỗ trợ lao động nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Thứ ba, cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ công có tính chuyên nghiệp; hình thành mạng lưới cán bộ nữ công, thiết lập đội ngũ cộng tác viên; nâng cao chất lượng tuyển dụng, quy hoạch, tạo nguồn và tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức và lối sống cho cán bộ nữ công; lựa chọn đội ngũ cán bộ nữ công công đoàn cơ sở có đủ năng lực và các kỹ năng để trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ đoàn viên, người lao động; có bản lĩnh dám đấu tranh bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của nữ CNVCLĐ.

Thứ tư, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ nữ công CĐCS trong doanh nghiệp. Cần chú trọng bổ sung các kỹ năng xử lý tình huống nảy sinh trong thực tiễn. Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng phải phù hợp với từng loại hình CĐCS, do vậy cần đa dạng hóa các hình thức đào tạo, đặc biệt là hình thức tự đào tạo và đào tạo trực tuyến để tạo điều kiện cho cán bộ nữ công công đoàn cơ sở có thể tiếp cận các chương trình đào tạo một cách thuận lợi, dễ dàng. Đào tạo kỹ năng: giao tiếp, lắng nghe, truyền thông. Đào tạo kiến thức: chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, trang bị kiến thức về luật pháp nói chung và pháp luật liên quan đến lao động nữ; mở rộng cơ hội chia sẻ kinh nghiệm quốc tế. Cán bộ nữ công ở từng vị trí khác nhau, tính bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm có những yêu cầu khác nhau.

Đối với cán bộ nữ công cơ sở chủ yếu là đào tạo năng lực tập hợp quần chúng và tổ chức các hoạt động thực tiễn; cán bộ nữ công cơ sở phải có tác phong gần gũi, liên hệ mật thiết với nữ đoàn viên, người lao động; có kỹ năng xử lý tình huống nảy sinh trong thực tiễn; có kỹ năng tổ chức đối thoại, thương lượng, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động; bản lĩnh, trách nhiệm, dám đấu tranh để bảo vệ lợi ích của nữ đoàn viên và người lao động.

Đối với cán bộ nữ công cấp trên cơ sở cần có khả năng cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác vận động nữ CNVCLĐ thành các nhiệm vụ cụ thể của công tác nữ công; có kỹ năng, phương pháp hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động nữ công cơ sở; mạnh dạn trong tham gia xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến nữ đoàn viên, người lao động.

Đối với cán bộ nữ công ở cấp Trung ương, cần thể hiện được tính chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ phải kết hợp với nhãn quan chính trị nhạy bén, cần phải có năng lực tổng hợp, nghiên cứu đề xuất những vấn đề mang tính chiến lược, ở tầm vĩ mô; có khả năng tham gia xây dựng chính sách pháp luật, có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ hoạt động nữ công ở các cấp công đoàn. 

Công tác nữ công là một phần quan trọng, không thể tách rời các mặt hoạt động của tổ chức công đoàn tại mỗi đơn vị. Vì vậy, sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn các cấp và chất lượng tham mưu, tổ chức hoạt động của đội ngũ cán bộ nữ công là điều kiện tiên quyết để công tác nữ công thực sự có hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của nữ đoàn viên, người lao động./.

Nhã Uyên