Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước

(10:08 | 16/05/2022)

Thời gian qua, cùng với sự phát triển của các doanh nghiệp ngoài nhà nước, số lượng công nhân lao động cũng từ đó tăng lên. Vì thế, việc thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động (NLĐ).

          Thông qua vai trò của mình, Công đoàn cơ sở (CĐCS) trong các doanh nghiệp tham gia giám sát việc ký kết hợp đồng lao động cho NLĐ; phối hợp cùng doanh nghiệp xây dựng thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động; tham gia với doanh nghiệp trong thực hiện các chế độ, chính sách đối với NLĐ theo quy định của pháp luật. Công đoàn tham gia hỗ trợ người sử dụng lao động xây dựng nội quy lao động, bảng lương, thỏa ước lao động tập thể; giúp doanh nghiệp sắp xếp lao động một cách hợp lý để phát huy tối đa hiệu quả của nguồn lực lao động; tổ chức đối thoại nhằm dung hòa lợi ích của NLĐ với người sử dụng lao động khi có tranh chấp xảy ra.

Khi vai trò của CĐCS trong doanh nghiệp được phát huy hiệu quả thì phong trào sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp được đẩy mạnh, đem lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp cũng như NLĐ trong doanh nghiệp. Đồng thời tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển bền vững và xây dựng đội ngũ lao động vững mạnh, góp phần nâng cao sức cạnh tranh, uy tín, hình ảnh, thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường. Như vậy, có thể thấy rằng CĐCS là một tổ chức có thể cân bằng lợi ích doanh nghiệp và NLĐ, có ý nghĩa đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

Thành lập Công đoàn trong các doanh nghiệp nhằm bảo đảm mối quan hệ hài hòa, ổn định giữa phát triển sản xuất và bảo đảm cuộc sống, giữa quyền lợi của NLĐ và chủ doanh nghiệp. Việc thành lập tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước là hết sức cần thiết. Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có tính chiến lược của tổ chức, thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đổi mới, đa dạng hóa phương thức phát triển đoàn viên theo hướng có sự tham gia tích cực của NLĐ vào quá trình vận động thành lập CĐCS.

Tuy nhiên, Công tác điều tra, khảo sát xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ngoài nhà nước chưa kịp thời. Tính năng động, sáng tạo, khả năng nhận biết, nắm bắt tình hình và kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của một bộ phận cán bộ công đoàn còn nhiều mặt hạn chế. Số lượng doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh có tổ chức Công đoàn đạt tỷ lệ còn thấp.

Để công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết năm 2022 đề ra, đồng thời nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS, nhất là CĐCS ở các doanh nghiệp, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Các cấp công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách cần quan tâm thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, bám chắc địa bàn để điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp để tuyên truyền vận động thành lập CĐCS và phát triển đoàn viên, chú trọng khảo sát doanh nghiệp có 10 lao động trở lên đủ điều kiện thì thành lập CĐCS; củng cố, kiện toàn, đổi mới hình thức, chất lượng sinh hoạt CĐCS, nhất là CĐCS doanh nghiệp; tăng cường chỉ đạo phát triển đoàn viên ở các CĐCS doanh nghiệp có tỷ lệ đoàn viên còn thấp so với NLĐ. Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan nhằm tăng cường, hỗ trợ thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, gắn với thu kinh phí công đoàn để tạo nguồn lực hoạt động cho CĐCS.

Hai là, các cấp công đoàn cần linh hoạt trong công tác bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên để làm cơ sở tập hợp, thu hút NLĐ gia nhập vào tổ chức công đoàn và tạo niềm tin đối với người sử dụng lao động; tổ chức các phong trào, hoạt động thiết thực, hiệu quả, bổ ích nhằm động viên tinh thần và vật chất cho đoàn viên, NLĐ ở doanh nghiệp. Tập trung chỉ đạo và phối hợp phát động các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” để người lao động thi đua tích cực lao động sản xuất, mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.

Ba là, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần chuyển đổi phương thức chỉ đạo một chiều sang trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ, tổ chức cho CĐCS chủ động thực hiện nhiệm vụ; cùng với CĐCS giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc. Thực hiện “Đổi mới phương thức chỉ đạo của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với CĐCS theo hướng phục vụ đoàn viên và NLĐ”.

Bốn là, Tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ CĐCS theo Hướng dẫn số 21/HD-TLĐ, ngày 07/4/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là chủ tịch CĐCS trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước phải được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công đoàn trong tình hình mới.

Năm là, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, nghị quyết, hướng dẫn của công đoàn cấp trên, những quy định, hướng dẫn có liên quan đến phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn; ứng dụng công nghệ thông tin vào phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn, tổ chức truyền thông rộng rải bằng các phương tiện thông tin đại chúng, Facebook, Zalo, … về các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho NLĐ và các hoạt động Tháng công nhân, Tết sum vầy... Qua đó, làm cho người sử dụng lao động và NLĐ thấy được vai trò của tổ chức công đoàn để đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS.

Quốc Hùng