Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

XÂY DỰNG CÔNG ĐOÀN KIÊN GIANG NGÀY CÀNG VỮNG MẠNH

(15:39 | 28/02/2022)

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về lý luận và thực tiễn trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Công tác triển khai thực hiện nghị quyết này được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Kiên Giang chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp.

NHỮNG THUẬN LỢI VÀ THÁCH THỨC

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, vừa thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Những thuận lợi để LĐLĐ tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW đó là được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Công đoàn Kiên Giang; sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền các cấp; sự đồng thuận, tiếp sức của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể xã hội, sự chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong đổi mới tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn Kiên Giang, nhất là sự chung sức, đồng lòng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tỉnh nhà đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động công đoàn. Tiếp đến, công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động (NLĐ) đang trên đà đổi mới, hướng mạnh về cơ sở. Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được phát động rộng rãi, thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ tham gia, góp phần tăng năng suất lao động, phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, LĐLĐ tỉnh sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn hệ thống. Đó là tổ chức và hoạt động của Công đoàn còn những hạn chế nhất định, chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) đạt kết quả chưa cao, nhất là thành lập tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp chưa tương xứng với tốc độ phát triển của doanh nghiệp và NLĐ. Mô hình tổ chức, phương thức vận động tập hợp đoàn viên, NLĐ chậm đổi mới, thiếu sáng tạo. Việc thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ của tổ chức công đoàn còn những hạn chế, chưa thực sự nổi bật; chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn còn hạn chế…

XÂY DỰNG CÔNG ĐOÀN KIÊN GIANG VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN

Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm xây dựng hệ thống Công đoàn vững mạnh toàn diện và xây dựng đội ngũ công nhân tỉnh nhà lớn mạnh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam. Nghị quyết đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phát triển giai cấp công nhân lớn mạnh, hiện đại và phát triển tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tham mưu Ban Dân vận và Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Kế hoạch số 34-KH/TU, ngày 28/10/2021 về thực hiện nghị quyết số 02-NQ/TW. Theo đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể hóa kế hoạch của Tỉnh ủy với những giải pháp hữu hiệu xây dựng hệ thống Công đoàn Kiên Giang vững mạnh toàn diện và xây dựng giai cấp công nhân tỉnh nhà lớn mạnh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Xây dựng Công đoàn Kiên Giang vững mạnh toàn diện, có đủ năng lực đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, chủ động thích ứng và linh hoạt trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong tình hình mới. Khẳng định tổ chức Công đoàn Kiên Giang là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của đảng bộ, chính quyền các cấp, thực hiện tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa các cấp ủy đảng, chính quyền với công nhân, NLĐ. Xác định mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ có 85.000 đoàn viên công đoàn; phấn đấu trong doanh nghiệp có từ 25 công nhân lao động trở lên thành lập tổ chức CĐCS; 80% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể. Mỗi năm, thành lập từ 30 CĐCS trở lên trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước....

ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Để xây dựng hệ thống Công đoàn vững mạnh toàn diện theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cùng với các ngành chức năng tập trung tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, trọng tâm là Nghị quyết 02-NQ/TW, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và xây dựng đội ngũ công nhân lớn mạnh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối đối với tổ chức và hoạt động công đoàn, tạo điều kiện để công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; phát huy trách nhiệm nêu gương của đảng viên là cán bộ công đoàn, nhất là người đứng đầu. Đảng viên làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đủ điều kiện phải tham gia tổ chức công đoàn và gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động của công đoàn.

Mặt khác, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, NLĐ, tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ CĐCS trong các doanh nghiệp, nâng cao chất lượng công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho NLĐ, góp phần thu hút NLĐ tự giác xin gia nhập tổ chức công đoàn. Đồng thời chỉ đạo các cấp công đoàn tham mưu cấp ủy nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đảng viên, chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động và NLĐ về công tác xây dựng đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Kiên Giang thực hiện đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn các cấp trong thời gian tới để phù hợp với tâm tư nguyện vọng của công nhân, NLĐ và tập hợp, thu hút ngày càng đông đảo công nhân, NLĐ tự nguyện tham gia tổ chức công đoàn, tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch để đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ CĐCS ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, có trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, uy tín với NLĐ, có năng lực đối thoại, dẫn dắt, truyền cảm hứng, tập hợp, đoàn kết NLĐ; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ CĐCS về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động công đoàn…

Các cấp công đoàn trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn theo hướng khoa học, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, NLĐ; hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, xây dựng niềm tin, tạo sự gắn kết tin tưởng của NLĐ với tổ chức công đoàn xác định nhiệm vụ chính là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Thường xuyên, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp chính quyền và người sử dụng lao động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho NLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp, ổn định tình hình an ninh chính trị địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt, hiệu quả hơn nữa các chương trình phúc lợi đoàn viên, xây dựng Quỹ xã hội Công đoàn gắn với tăng cường các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ...

Ban Biên tập