Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

Nâng cao hiệu quả công tác vận động người lao động tham gia tổ chức Công đoàn

(14:33 | 15/03/2022)

Trong bối cảnh pháp luật cho phép sự ra đời của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần tập trung thực hiện tốt công tác đoàn viên. Nhiệm vụ thu hút, tập hợp đông đảo đoàn viên, người lao động vào tổ chức trở thành nhiệm vụ sống còn, không chỉ làm tăng thêm số lượng thành viên và sức mạnh cho tổ chức, mà sâu xa và bao trùm hơn, đó là trách nhiệm công đoàn giúp Đảng tập hợp, tuyên truyền, vận động quần chúng lao động.

Đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, thuyết phục đoàn viên, người lao động vào tổ chức Công đoàn

Các cấp công đoàn, nhất là cấp cơ sở phải chủ động thông tin, giới thiệu một cách thuyết phục đến đông đảo người lao động về tổ chức Công đoàn Việt Nam, những quyền và lợi ích khi tham gia công đoàn. Đa dạng hóa phương thức truyền thông, quảng bá, trong đó tập trung sử dụng hiệu quả mạng xã hội và các nhân vật công chúng; xây dựng hệ thống tài liệu phong phú, linh hoạt, chú trọng xây dựng và phát hành một số sản phẩm tuyên truyền trên internet và mạng xã hội; tổ chức các nhóm nòng cốt của công đoàn tham gia các diễn đàn mạng để nắm bắt, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và gửi các thông điệp tuyên truyền của công đoàn đến đông đảo người lao động. Hình thành các hình thức, phương thức tập hợp đoàn viên, người lao động trên mạng xã hội, tạo các sân chơi lành mạnh, các diễn đàn bổ ích, hấp dẫn để thu hút công nhân, định hướng họ vào các hoạt động có ích, gia tăng niềm tin vào tổ chức và chế độ.

Đổi mới phương thức kết nạp, phát triển và quản lý đoàn viên; tập trung thành lập công đoàn cơ sở

Tổ chức Công đoàn Việt Nam phải quan tâm từ việc phát triển đoàn viên mới, quản lý đoàn viên, đến việc nâng cao chất lượng đoàn viên và chăm lo lợi ích đoàn viên. Nhiệm vụ của các cấp công đoàn là phải đa dạng hóa cách thức tiếp cận, tuyên truyền, vận động người lao động; tác động đến nhận thức của người lao động để nâng cao ý thức về tổ chức Công đoàn Việt Nam; phải lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên làm cơ sở thu hút, tập hợp người lao động tham gia tổ chức Công đoàn một cách bền vững; phải xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của từng cấp công đoàn, nhất là vai trò của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, trong việc vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người lao động thành lập công đoàn cơ sở.

Chú trọng đổi mới phương thức kết nạp đoàn viên theo hướng chủ động, thân thiện với đoàn viên, đơn giản về thủ tục, ấn tượng về sự quan tâm và chăm lo của tổ chức ngay từ đầu. Đổi mới sinh hoạt công đoàn đảm bảo hấp dẫn, linh hoạt, phù hợp với điều kiện sản xuất, công tác của đoàn viên, sử dụng có hiệu quả các ứng dụng của internet trong sinh hoạt công đoàn. Xây dựng mô hình quản lý đoàn viên khoa học, linh hoạt, ứng dụng công nghệ thông tin, giúp cho việc đảm bảo quyền lợi của đoàn viên kịp thời, chu đáo. Đưa vào vận hành, sử dụng, khai thác tốt các tính năng, công dụng của phần mềm quản lý đoàn viên; đẩy mạnh thực hiện lợi ích cho đoàn viên thông qua việc đổi thẻ và sử dụng thẻ đoàn viên mới.

Đơn giản hóa thủ tục người lao động gia nhập công đoàn, thành lập tổ chức cơ sở của công đoàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động khi có nguyện vọng gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tổ chức đa dạng các hình thức sinh hoạt cho đoàn viên công đoàn tại cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên. Thực hiện đổi thẻ đoàn viên theo hướng tích hợp nhiều tiện ích, gắn việc quản lý, sử dụng thẻ đoàn viên với các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên (mua hàng giảm giá, hưởng ưu đãi khi sử dụng các thiết chế của công đoàn…). Đổi mới công tác quản lý đoàn viên theo hướng áp dụng phần mềm quản lý thống nhất để vừa quản lý tốt hơn quá trình dịch chuyển đoàn viên và phục vụ mục tiêu chăm lo lợi ích thiết thân với đoàn viên.

Thường xuyên rà soát nắm chắc tình hình doanh nghiệp, lao động, công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn trong doanh nghiệp; chọn địa bàn trọng tâm, trọng điểm trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn; ưu tiên các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước sử dụng nhiều lao động nhưng chưa thành lập tổ chức Công đoàn, quan hệ lao động tiềm ẩn những vấn đề phức tạp là những địa bàn trọng điểm cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; từng bước sắp xếp lại tổ chức, kiện toàn bộ máy cán bộ chuyên trách công đoàn đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các cấp công đoàn thường xuyên khảo sát, nắm chắc tình hình doanh nghiệp, lao động trong các doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Công đoàn để xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động thành lập và gia nhập tổ chức Công đoàn; quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn hoạt động đối với các công đoàn cơ sở khó khăn, các công đoàn cơ sở mới thành lập; xem xét giải thể các công đoàn cơ sở không hoạt động do doanh nghiệp phá sản, ngừng hoạt động hoặc không còn đủ số lượng đoàn viên theo quy định.

Đổi mới cách thức tuyên truyền, vận động, thuyết phục người sử dụng lao động trong việc thành lập tổ chức Công đoàn. Quan tâm phát hiện, lựa chọn nhân tố làm cán bộ công đoàn ngay từ khi vận động thành lập công đoàn cơ sở. Tham mưu với cấp ủy cùng cấp thành lập Ban Chỉ đạo địa phương, ngành về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; phối hợp với chính quyền và các ngành trong công tác này. Nghiên cứu, đề xuất việc hỗ trợ và khen thưởng trong công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở.

Đổi mới mô hình tổ chức để thích ứng với các phương thức tập hợp mới

Tập trung phát triển công đoàn ngành, tổ chức lại thực sự khoa học, đúng bản chất công đoàn ngành từ Trung ương đến địa phương. Hình thành các hình thức tập hợp “mềm” trong hoạt động của công đoàn ngành và thu hút các loại hình lao động mới như lao động trong các doanh nghiệp công nghệ (grab, người bán hàng qua mạng), giúp việc gia đình, người làm việc theo sản phẩm và không đến cơ quan… Hình thành các hội, nhóm do cán bộ công đoàn hoặc đoàn viên tích cực làm nòng cốt để tập hợp đoàn viên.

Tăng cường bổ sung nguồn lực cán bộ làm công tác phát triển đoàn viên cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, nhất là công đoàn các khu công nghiệp, công đoàn cấp huyện, nơi có đông doanh nghiệp và công nhân lao động. Hằng năm, các cấp công đoàn ưu tiên phân bổ kinh phí đảm bảo và khuyến khích cán bộ công đoàn trực tiếp làm công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Đẩy mạnh việc thành lập, quản lý và tổ chức hoạt động hiệu quả các câu lạc bộ cán bộ công đoàn nòng cốt, mạng lưới đoàn viên công đoàn nòng cốt, lực lượng công nhân xung kích.

Tập trung làm tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động để thu hút, tập hợp và giữ chân đoàn viên. Công đoàn các cấp tập trung nguồn lực vào các nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi này, mang lại ngày càng nhiều hơn các quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Các hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, mọi nơi, mọi lúc, đảm bảo chu đáo, kịp thời, hiệu quả, tạo niềm tin để người lao động tham gia và gắn bó với tổ chức Công đoàn.

Xây dựng các giải pháp nhằm phát huy vai trò định hướng, điều phối của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; tăng cường vai trò chủ động quyết định hoạt động của Ban Chấp hành công đoàn các cấp; chỉ đạo và phân công trách nhiệm cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp bám địa bàn kịp thời nắm bắt thông tin, trực tiếp hỗ trợ công đoàn cơ sở, cán bộ, đoàn viên và người lao động trong phạm vi quyền và trách nhiệm của từng cấp công đoàn. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp và nâng cao hiệu quả đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn cơ sở vững mạnh và tổ chức công đoàn cấp trên. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành hoặc ban hành quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Công đoàn, nhằm đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

BTG