Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

XÂY DỰNG CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THỰC SỰ LÀ THỦ LĨNH CỦA CÔNG ĐOÀN

(10:33 | 28/10/2021)

Công đoàn cơ sở (CĐCS) là “nền móng” để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, Công đoàn mạnh thì “nền móng” phải đảm bảo vững chắc. Việc xây dựng CĐCS vững mạnh là đòi hỏi tất yếu của tổ chức Công đoàn trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường. Muốn thực hiện được điều đó ngoài các điều kiện khác, nhất thiết phải xây dựng được đội ngũ cán bộ chủ tịch CĐCS vừa đủ tâm, vừa đủ tầm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động Công đoàn trong thời kỳ mới.

Chủ tịch CĐCS là thủ lĩnh của Công đoàn cơ sở, là người quy tụ, dẫn dắt đoàn viên để cùng thực hiện cho một mục tiêu chung. Thủ lĩnh Công đoàn phải là người thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người lao động (NLĐ); phối hợp với chuyên môn chăm sóc tốt đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ. Thủ lĩnh Công đoàn phải là đầu tàu, gương mẫu trong mọi việc, bên cạnh đó phải có thêm các tố chất là dũng cảm, có kiến thức pháp luật, biết điều phối các mối quan hệ và phải có kỹ năng thương thuyết trong cách giải quyết công việc hàng ngày.

Hiện nay, trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, hoạt động CĐCS gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khối sản xuất kinh doanh, đòi hỏi cán bộ Công đoàn, nhất là Chủ tich CĐCS phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đáp ứng được nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại các doanh nghiệp, cán bộ Công đoàn luôn phải đối mặt với những áp lực hàng ngày, trực tiếp hòa giải mọi xung đột trong quan hệ lao động, can thiệp, giải quyết mọi quyền và lợi ích chính đáng của công nhân, lao động.

Những năm qua, đội ngũ cán bộ công đoàn thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động và sáng tạo; kiến thức, trình độ và năng lực hoạt động thực tiễn; đóng vai trò then chốt thúc đẩy phong trào công nhân, viên chức, lao động, hoạt động Công đoàn và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Bên cạnh đó vẫn còn những hạn chế, tồn tại, đó là nhiều Chủ tịch CĐCS còn lúng túng khi tổ chức hoạt động, kỹ năng hoạt động Công đoàn chưa tốt; chưa tự tin, bản lĩnh để trao đổi, thương lượng với người sử dụng lao động trong xây dựng thỏa ước lao động tập thể, yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật lao động đối với NLĐ. Một số Chủ tich CĐCS chưa tạo được sức hút, sự tin tưởng, tham gia của NLĐ vào các hoạt động Công đoàn cũng như sự tạo điều kiện và thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với tổ chức Công đoàn… Những điều đó đang đặt ra cho tổ chức Công đoàn phải xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn, nhất là Chủ tịch CĐCS có bản lĩnh, năng lực trong hoạt động để bảo vệ CNLĐ.

Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn tại cơ sở rất cần vai trò “thủ lĩnh” của người cán bộ Công đoàn. Để thực hiện được vai trò này, trước hết người đứng đầu tổ chức phải xác định công việc, nhiệm vụ như một nghề, tâm huyết với nghề, có bản lĩnh, kiến thức, gương mẫu, có các kỹ năng cần thiết và phải bám sát cơ sở. Cán bộ Công đoàn phải thể hiện quan điểm, tiếng nói của NLĐ; mạnh dạn kiến nghị, thực hiện về những vấn đề liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Do vậy để xây dựng được đội ngũ Chủ tịch CĐCS thực sự là thủ lĩnh của CĐCS có thể áp dụng một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, các cấp ủy đảng, chính quyền, Công đoàn các cấp và đội ngũ cán bộ Công đoàn cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ công đoàn nhất là Chủ tịch CĐCS.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, phát triển và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong công nhân, nhất là ở doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ những công nhân ưu tú nhằm không ngừng bổ sung cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, những cán bộ vừa hồng vừa chuyên, trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn.

Thứ ba, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn cần tập trung hướng về cơ sở, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn cơ sở, hướng về người lao động, để Công đoàn phải thực sự là của giai cấp công nhân, hoạt động vì người lao động.

Thứ tư, củng cố, nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn; quan tâm, nâng cao chất lượng đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Công đoàn, giảng viên kiêm chức làm nòng cốt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực và trình độ cho cán bộ Công đoàn là vấn đề hết sức quan trọng, có vai trò quyết định đến nâng cao năng lực của họ. Công tác đào tạo cán bộ Công đoàn bao gồm việc tổ chức, giảng dạy và học tập dài ngày, gắn giữa việc giáo dục nhân cách với cung cấp kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ nhằm chuẩn bị cho người học có khả năng đảm nhận công việc nhất định. Bồi dưỡng cán bộ Công đoàn là trang bị, tăng cường thêm kiến thức, truyền đạt kinh nghiệm, kỹ năng, kỹ xảo trong hoạt động thực tiễn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, tâm lý, tác phong công tác của họ. Chú trọng đa dạng hóa hình thức đào tạo để mọi cán bộ có cơ hội, điều kiện được đào tạo.

Thứ năm, nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ và hoạt động Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS. Công tác đánh giá cán bộ, đánh giá xếp loại Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS phải thực hiện một cách khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, theo tiêu chuẩn, có nội dung và phương pháp đúng đắn; hết sức tránh tình trạng cảm tính của người đánh giá. Đánh giá đúng ưu điểm, mặt được sẽ có tác dụng động viên, thúc đẩy cán bộ phấn đấu. Nói đúng khuyết điểm, nhược điểm sẽ có tác dụng răn đe, ngăn chặn, chỉnh sửa.

Thứ sáu, chọn và bầu được những người tâm huyết, có bản lĩnh, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi người thủ lĩnh Công đoàn, nhất là ở cơ sở phải có rất nhiều tố chất, tiêu chuẩn: Nhiệt tình, say mê, tâm huyết, phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, được quần chúng tín nhiệm, có năng lực. Năng lực ở đây được thể hiện ở cả 3 khía cạnh: Kiến thức chuyên môn, lý luận; phương pháp tổ chức; kinh nghiệm hoạt động. Để có được những Chủ tịch CĐCS có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, việc đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ này phải được coi như một giải pháp cấp thiết, tiên quyết. Bên cạnh đó, mỗi Chủ tịch CĐCS cần có kế hoạch tự học tập, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ,… đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.