Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, THÀNH LẬP VÀ XÂY DỰNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VỮNG MẠNH

(14:41 | 21/10/2021)

Năm 2020, các tổ chức công đoàn trong tỉnh Kiên Giang quan tâm, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) và xây dựng CĐCS vững mạnh. Kết quả, số lượng đoàn viên mới kết nạp và CĐCS mới thành lập vượt chỉ tiêu đề ra.

VƯỢT CHỈ TIÊU

Xác định nhiệm vụ phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS và xây dựng CĐCS vững mạnh là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của tổ chức công đoàn, ngay từ đầu năm 2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Kiên Giang tham mưu Tỉnh ủy quyết định kiện đoàn Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước cấp tỉnh; tổ chức hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ, quyết định giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng CĐCS vững mạnh năm 2020 cho các cấp công đoàn để thực hiện. Cụ thể là phấn đấu năm 2020 các cấp công đoàn kết nạp mới 5.821 đoàn viên và thành lập 34 CĐCS có từ 25 công nhân, lao động trở lên; CĐCS xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 85% trở lên, trong đó phấn đấu CĐCS khu vực ngoài nhà nước xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85% trở lên, hạn chế thấp nhất tỷ lệ CĐCS xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trực thuộc xếp loại vững mạnh theo các quy định, hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh. 

Để phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng CĐCS vững mạnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo LĐLĐ cấp huyện phối hợp với các cơ quan có liên quan tập trung khảo sát doanh nghiệp có 10 lao động trở lên đủ điều kiện để tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, nhất là tập trung các địa bàn có nhiều doanh nghiệp ngoài nhà nước như TP. Rạch Giá, TP. Phú Quốc, các huyện Châu Thành, Kiên Lương, Hòn Đất, Gò Quao.... Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vừa đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, gắn với xây dựng CĐCS vững mạnh; quan tâm thực hiện tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với CNVCLĐ. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tổ chức các sự kiện Tháng công nhân, Tết sum vầy, hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, ký kết doanh nghiệp về chương trình phúc lợi cho đoàn viên….

Với tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm cao, năm 2020, các cấp công đoàn trong tỉnh kết nạp mới 6.935 đoàn viên, đạt 119,13%; thành lập mới 35 CĐCS, đạt 102,94%, trong đó có 29 CĐCS trong doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên, đạt 85,2% so kế hoạch đề ra­, do đa số doanh nghiệp vừa và nhỏ (có dưới 10 lao động). Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS trong doanh nghiệp ngoài nhà nước còn khó khăn; phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ gia đình, lao động ít, theo mùa vụ, không ổn định. Tình hình thiên tai, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nhất là dịch COVID-19. Một số doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập CĐCS nhưng còn né tránh, chưa phối hợp thành lập CĐCS.

SỐ LƯỢNG CĐCS XẾP LOẠI HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ TĂNG

Đi đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, các cấp công đoàn luôn quan tâm đến công tác xây dựng CĐCS vững mạnh và nâng cao chất lượng tổ chức công đoàn. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh triển khai hướng dẫn, bảng chấm điểm cho từng loại hình CĐCS để các cấp công đoàn thực hiện. Lãnh đạo, chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quan tâm hướng dẫn nội dung, nâng cao chất lương hoạt động CĐCS gắn nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm xây dựng CĐCS vững mạnh. Kết quả năm 2020, có 1.208/1.210 CĐCS, nghiệp đoàn đủ điều kiện chấm điểm, xếp loại; trong đó có 1.087 CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 89,98%, tăng 40 CĐCS so với năm 2019 (trong đó có 950 CĐCS cơ quan hành chính nhà nước, chiếm 78,64% và 237 CĐCS ngoài nhà nước, chiếm 19,61%); có 54 CĐCS hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 4,47%, giảm 40 CĐCS so với năm 2019 (trong đó có 21 CĐCS cơ quan hành chính nhà nước, chiếm 1,73% và 33 CĐCS ngoài nhà nước, chiếm 2,73%; có 1 CĐCS không hoàn thành nhiệm vụ chiếm 0,08% (ngoài nhà nước). Nhìn chung, công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS cơ bản thực hiện đảm bảo quy trình, quy định, phản ảnh được nội dung, chất lượng hoạt động CĐCS, nghiệp đoàn.

Tuy nhiên, việc đánh giá, xếp loại chất lượng CĐCS có mặt còn nặng thành tích, chưa phản ánh đúng chất lượng hoạt động. Phương pháp, nội dung, chất lượng hoạt động CĐCS trong từng loại hình chưa đạt yêu cầu, nội dung chưa đổi mới, nhất là khối doanh nghiệp ngoài nhà nước. Hoạt động của các CĐCS ghép lúng túng phương pháp, nội dung, chưa kịp thời hướng dẫn.

NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN

Theo chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao và nghị quyết năm 2021 của Ban Chấp hành LĐLĐ Kiên Giang, tỉnh phấn đấu phát triển mới từ 5.850 đoàn viên trở lên và thành lập 35 CĐCS trong doanh nghiệp có từ 25 trở lên; xếp loại CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 85% trở lên, trong đó phấn đấu có từ 80% trở lên CĐCS, nghiệp đoàn khu vực ngoài nhà nước, CĐCS trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trực thuộc tỉnh quản lý đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có CĐCS xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Để tổ chức thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, các cấp cần tập trung triển khai thực hiện đồng bộ một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trọng tâm sau:

            - Các cấp công đoàn tập trung hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, xem nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng CĐCS vững mạnh cùng với công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của các cấp công đoàn, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, nghị quyết, hướng dẫn của công đoàn cấp trên, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn..., nhất là những chủ trương, nghị quyết, nghị định, quy định, hướng dẫn có liên quan đến phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Tổ chức các hoạt Tháng công nhân, ngày hội công nhân, kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7), Tết sum vầy... Qua đó để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS.

- Chủ động thành lập đoàn khảo sát hoặc phân công cán bộ có năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, chủ động khảo sát doanh nghiệp và nắm nguồn lao động các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có từ 10 lao động trở lên đủ điều kiện để tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, tập trung các địa bàn như TP. Rạch Giá, TP. Phú Quốc, TP. Hà Tiên, các huyện Châu Thành, Kiên Lương, Hòn Đất và những doanh nghiệp có tổ chức công đoàn nhưng còn đông người lao động chưa tham gia công đoàn. Đi đôi với thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, chủ động tuyên truyền, vận động thu kinh phí công đoàn trong doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn.

- LĐLĐ các huyện, thành phố chủ động tranh thủ sự hỗ trợ của chính quyền về kinh phí phục vụ cho các hoạt động khảo sát, tuyên truyền, vận động, tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng các sự kiện, các ngày lễ, tổ chức hội nghị, hội thảo về công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS.

- Tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ CĐCS theo Hướng dẫn số 21/HD-TLĐ, ngày 07/4/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là 100% chủ tịch CĐCS trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước được tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công đoàn trong tình hình mới.

- Các cấp công đoàn chủ động tổ chức phong trào thi đua toàn diện, thi đua đợt, thi đua chuyên đề trong các cấp công đoàn và CNVCLĐ nhằm chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của công đoàn, qua đó góp phần tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và thành CĐCS đi đôi với xây dựng CĐCS, nghiệp đoàn vững mạnh.

- LĐLĐ các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan nhằm tăng cường, hỗ trợ thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, gắn với thu kinh phí công đoàn. Tiếp tục đẩy mạnh việc kiểm tra, rà soát những CĐCS hoạt động còn hạn chế để kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung CĐCS trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, CĐCS nơi chưa có tổ chức đảng. Phân công cán bộ thường xuyên sâu sát cơ sở, kịp thời báo cáo, đề xuất, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại địa bàn phụ trách. Hướng dẫn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của từng loại hình CĐCS phù hợp với tình hình thức tế của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tránh hình thức, giảm dần thủ tục hành chính không cần thiết theo hướng cụ thể “dễ làm, dễ hiểu, dễ thực hiện”, nói ít, làm nhiều, làm phải đúng chủ trương, quan điểm. Thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS phải nghiêm túc, đảm bảo quy trình, hướng dẫn, bảng điểm, tránh hình thức, chạy theo thành tích, phản ảnh không đúng thực chất.