Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

- ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

(14:29 | 13/10/2021)

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động tỉnh có nhiều giải pháp tập trung thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Hoạt động CĐCS tuy gặp khó khăn, nhưng với sự hướng dẫn, hỗ trợ tích cực của Công đoàn cấp trên đã ngày càng đi vào thực chất, có sự đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Hầu hết CĐCS đã phát huy tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tại cơ sở. Trên 70% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết được thỏa ước lao động tập thể. Hàng năm, có trên 80% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động và thực hiện đối thoại tại nơi làm việc, từ đó góp phần quan trọng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, hoạt động Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước hiện nay chậm đổi mới, chưa theo kịp với đòi hỏi từ nhu cầu thực tiễn và kỳ vọng của số đông người lao động. Một số nơi hoạt động CĐCS còn dàn trải, chủ yếu là các hoạt động bề nổi mà chưa tập trung hướng đến nhiệm vụ cốt lõi bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Vị trí, vai trò, tiếng nói của CĐCS, cán bộ CĐCS một số doanh nghiệp còn mờ nhạt. Năng lực thương lượng, đối thoại và tham gia giải quyết các tranh chấp lao động của cán bộ CĐCS còn hạn chế. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả bước đầu nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra. Tỷ lệ công nhân lao động gia nhập Công đoàn, số CĐCS được xếp loại hoạt động tốt hàng năm còn chưa thực chất...

Từ việc đánh giá những kết quả đạt được, mặt tồn tại, hạn chế và phân tích rõ nguyên nhân, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xác định nhiệm vụ cho công tác phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thời gian tới như sau:

Một là, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS phải gắn với nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động của doanh nghiệp; lấy việc chăm lo, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là mục tiêu, nhiệm vụ cốt lõi, trên cơ sở hài hòa về lợi ích.

Hai là, đổi mới và nâng cao kết quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động, tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, khảo sát, điều tra, dự báo tình hình công nhân lao động và doanh nghiệp hoạt động chưa có CĐCS; gắn việc nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS là động lực thúc đẩy công tác phát triển tổ chức; tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông các hoạt động của CĐCS đến với người lao động và người sử dụng lao động.

Ba là, nâng cao chất lượng, năng lực của đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ CĐCS; tăng cường sự kết nối, hỗ trợ thường xuyên giữa Công đoàn cấp trên với Công đoàn cấp dưới và giữa CĐCS với đoàn viên, người lao động; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của CĐCS theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy đoàn viên, người lao động là trung tâm; đảm bảo nguồn tài chính Công đoàn tại cơ sở và hoàn thiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích cán bộ CĐCS hoạt động hiệu quả.

Bốn là, tăng cường công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; hướng dẫn xây dựng cơ chế đối thoại giữa CĐCS với người sử dụng lao động; thực hiện hiệu quả hoạt động thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; phối hợp tổ chức tốt hội nghị người lao động và thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc; chính sách lao động nữ; tham gia xây dựng, ban hành các nội quy, quy chế tại doanh nghiệp. Cùng với đó, tuyên truyền, tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho công nhân lao động, giám sát thực hiện chế độ chính sách liên quan đến người lao động và giải quyết tranh chấp lao động ở cơ sở.

Năm là, cần nêu cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; gắn trách nhiệm của cá nhân với kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công.