Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

ĐỔI MỚI MẠNH MẼ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

(08:52 | 20/10/2021)

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tập trung triển khai quyết liệt các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó, tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân (GCCN) đóng vai trò hết sức quan trọng. Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới có ý nghĩa thực tiễn rất thiết thực.

Công đoàn góp phần xây dựng GCCN hiện đại, lớn mạnh

Trước hết, Nghị quyết số 02-NQ/TW nhấn mạnh tầm quan trọng và vai trò to lớn của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, góp phần xây dựng GCCN hiện đại, lớn mạnh, đi tiên phong trong quá trình phát triển đất nước. Đồng thời, xây dựng tổ chức Công đoàn thực sự thành nền tảng chính trị - xã hội vững chắc của chế độ, góp phần trực tiếp vào xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước.

Để đảm bảo Đảng ta thực sự vững vàng về bản lĩnh chính trị, kiên định mục tiêu lý tưởng, đường lối đổi mới, nguyên tắc xây dựng Đảng thì cần coi trọng xây dựng bản chất GCCN của Đảng. Đó là sự kiên định vững vàng mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, tính kỷ luật, nghiêm minh.

Về sự kiên định vững vàng mục tiêu lý tưởng xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhấn mạnh vấn đề tập trung xây dựng GCCN Việt Nam hiện đại, lớn mạnh. Đó là một vấn đề rất lớn về mặt lý luận. Khi nói đến GCCN là nói đến giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất hiện đại của nền đại công nghiệp. Đây là thời điểm thuận lợi nhất để chúng ta xây dựng GCCN Việt Nam hiện đại, lớn mạnh bởi đất nước đang chủ động, tích cực tham gia vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư - một dạng thức mới của kinh tế tri thức. Do đó, GCCN cần được hiện đại hóa và phải tiên phong trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong giai đoạn hiện nay, công nhân, công đoàn cần đi nhanh vào quá trình chuyển đổi số và làm chủ công nghệ để tự mình trở thành giai cấp hiện đại, thực sự đại diện cho một phương thức sản xuất hiện đại. Vị thế của người công nhân, sức mạnh của GCCN và vai trò của công nhân nằm ở đây. Xây dựng GCCN hiện đại, lớn mạnh là nhiệm vụ và cũng là thời cơ mà tổ chức Công đoàn phải chớp lấy.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định những định hướng lớn xây dựng GCCN hiện đại, phát triển toàn diện về mọi mặt, trước hết phải có bản lĩnh chính trị. GCCN và tổ chức Công đoàn phải là lực lượng kiên định, vững vàng mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng và mục tiêu của Đảng. Đảng định hướng xây dựng GCCN có trình độ chuyên môn cao. Công nhân lao động (CNLĐ) phải tích cực học tập, vươn lên, vững vàng về chuyên môn, học vấn, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, có tác phong công nghiệp, gắn với kỷ luật lao động.

Đổi mới tổ chức công đoàn, đảm bảo sự lãnh đạo của đảng

Để thực hiện mục tiêu này, Nghị quyết 02-NQ/TW xác định rõ những quan điểm trong quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn; đề ra mục tiêu rất cụ thể cho tổ chức Công đoàn theo từng giai đoạn cụ thể: từ nay đến năm 2025, giai đoạn 2025-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đã xác định 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để công đoàn đổi mới thực sự hiệu quả, ngày càng lớn mạnh.

Công đoàn trước hết phải là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước, là cầu nối của Đảng, Nhà nước với CNLĐ. Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh là trực tiếp góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đó, xây dựng Đảng, trước hết là quan tâm xây dựng, bồi dưỡng, củng cố GCCN trở thành lực lượng bảo vệ vững chắc nhất cho chế độ. Đồng thời xây dựng Công đoàn góp phần tạo hạt nhân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công nhân, nông dân, trí thức.

Về phương thức hoạt động, Đảng mong muốn hoạt động công đoàn phải luôn bám sát cơ sở, hướng về công nhân. Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh, công đoàn cần tập hợp, đoàn kết, đi sâu, đi sát, hướng về cơ sở, gắn với CNLĐ. Công đoàn cần xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên tâm, chuyên nghiệp, là thủ lĩnh công đoàn tận tâm chăm lo cho CNLĐ và hoạt động công đoàn. Đó là yêu cầu đặt ra đối với việc đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của công đoàn.

Đổi mới phương thức hoạt động công đoàn về tổ chức, cán bộ, nội dung, phương thức, tài chính đảm bảo nguyên tắc: Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện đối với công đoàn. Công đoàn phải gắn bó, chủ động, có tính độc lập nhưng phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đổi mới phương thức hoạt động công đoàn cần dựa trên nền tảng Hiến pháp và pháp luật, bám sát yêu cầu thực tiễn của phát triển đất nước, của từng địa phương, đơn vị và khu vực, vùng miền. Đổi mới hoạt động công đoàn phải xuất phát từ nguyện vọng, nhu cầu của NLĐ, mang lại lợi ích thiết thực cho NLĐ. Quá trình đổi mới phải có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, khoa học và vững chắc.

Đảng còn đặt ra cho công đoàn nhiệm vụ rất quan trọng: Tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để CNLĐ hiểu được những vấn đề cơ bản trong đời sống chính trị của đất nước. Công đoàn phải có quyết tâm và niềm tin, làm cho CNLĐ tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường đúng đắn, mặc dù có khó khăn, thử thách. Công đoàn phải làm cho công nhân thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khơi dậy trong CNLĐ ý thức tự lực, tự cường để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đảng cũng đòi hỏi công đoàn phải tập trung làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ trong các khu vực nhà nước, khu vực ngoài nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Công đoàn cần phát huy quyền làm chủ của công nhân thông qua việc bảo vệ quyền, lợi ích của họ và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Đảng mong muốn công đoàn phải chủ động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CNLĐ. Đầu tiên là đảm bảo việc làm bền vững cho CNLĐ thông qua việc tích cực đào tạo, đào tạo lại lực lượng lao động, chuyển đổi ngành nghề do chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đổi mới công nghệ, do tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Công đoàn cần có tiếng nói mạnh mẽ trong việc xây dựng khung tiền lương hợp lý. Từ đó góp phần nâng cao phúc lợi xã hội, an sinh xã hội, từng bước bảo đảm nhu cầu cơ bản, thiết yếu của CNLĐ như nhà ở, đi lại, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế.

Trong bối cảnh sắp tới, khi các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới mà nước ta tham gia có hiệu lực, sẽ xuất hiện tổ chức đại diện của NLĐ khác tại doanh nghiệp, ngoài hệ thống Công đoàn Việt Nam. Đây là thách thức và cũng là thời cơ tạo ra sức cạnh tranh, nâng cao năng lực của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới. Trách nhiệm của tổ chức Công đoàn là phải đổi mới mạnh mẽ bằng việc làm cụ thể để người lao động (NLĐ) hiểu được rằng, đây là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình. Công đoàn phải năng động hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn, thật sự gắn bó và bảo vệ, chăm lo tốt hơn cho NLĐ.

Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhấn mạnh mối quan hệ giữa công đoàn với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Công đoàn phải chủ động nhiều hơn, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức trong hệ thống chính trị để triển khai Nghị quyết, nhằm xây dựng GCCN hiện đại, lớn mạnh, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Trong những nhiệm vụ mà Đảng đặt ra cho tổ chức Công đoàn, công đoàn cần khơi dậy được ý chí tự lực tự cường của GCCN, khơi dậy khát vọng phát triển của GCCN.

Đảng mong muốn công đoàn phải hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Công đoàn phải là cầu nối giữa Đảng với CNLĐ cả nước và góp phần đưa đường lối của Đảng đến với công nhân. Đồng thời, đưa tiếng nói, nguyện vọng của CNLĐ đến với Đảng. Đảng mong muốn ở công đoàn nhưng không làm thay, mà đòi hỏi sự nỗ lực chủ quan, sự năng động tích cực của công đoàn.