Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

TRANH THỦ THUẬN LỢI, VƯỢT QUA KHÓ KHĂN TÌM NHIỀU GIẢI PHÁP THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI X CÔNG ĐOÀN TỈNH

(08:50 | 26/04/2021)

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2018-2023, hoạt động công đoàn trong tỉnh có những thuận lợi cơ bản quyết định trực tiếp đến việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Kiên Giang. Song hoạt động công đoàn còn gặp nhiều khó khăn.

THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

Nửa nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn trong tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy Đảng; cùng với sự chủ động, quyết liệt của các cấp công đoàn trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp; sự quan tâm hỗ trợ, phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; tinh thần năng động, sáng tạo, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công đoàn; sự nỗ lực phấn đấu của đông đảo đoàn viên và người lao động. Đây là nhân tố quan trọng nhất quyết định đến kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh.

Những năm qua, nhiều chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn được cụ thể hóa, đi vào cuộc sống. Vai trò công đoàn tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp tiếp tục được khẳng định. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục tạo được sức lan tỏa trong đoàn viên, người lao động. Phong trào thi đua yêu nước do công đoàn phát động có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển. Điều đó đã góp phần nâng cao vị thế của công đoàn. 

Với chính sách thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, những năm qua, số lượng doanh nghiệp mới được thành lập ngày càng tăng, quy mô sản xuất kinh doanh được mở rộng, đa ngành nghề, lĩnh vực, góp phần giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho người lao động. Thời gian qua, lực lượng công nhân lao động trong khu vực doanh nghiệp không ngừng phát triển về số lượng; trình độ học vấn, tay nghề, ý thức tổ chức, kỷ luật, tác phong công nghiệp cũng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, hoạt động công đoàn còn gặp nhiều khó khăn tác động trực tiếp đến việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh, trong đó có một số khó khăn lớn đã và đang tác động trực tiếp đến việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023. Đó là tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm, khiếu nại về các chế độ chính sách của người lao động ngày càng tăng; quan hệ lao động ở các doanh nghiệp đang diễn ra ngày càng phức tạp... Một bộ phận người lao động ý thức giác ngộ giai cấp, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp còn hạn chế; trình độ học vấn, tay nghề còn thấp so với yêu cầu. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở gặp nhiều khó khăn. Công tác tuyên truyền, giáo dục chưa thực sâu rộng đến công nhân lao động. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, mạnh dạn đề xuất với người sử dụng lao động của cán bộ công đoàn có nơi chưa kịp thời, thường xuyên.

Cán bộ công đoàn cơ sở phần lớn là kiêm nhiệm, hạn chế về thời gian dành cho công việc công đoàn. Tình trạng thay đổi cán bộ của công đoàn ở cơ sở thường xuyên diễn ra do điều động, luân chuyển của chủ doanh nghiệp. Nhiều cán bộ công đoàn cơ sở chưa qua đào tạo về nghiệp vụ công đoàn, lý luận chính trị, kỹ năng làm việc, nhất là cơ sở khối các đơn vị sản xuất kinh doanh. Do đó đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động công đoàn cơ sở. Đại dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến việc tổ chức các hoạt động của tổ chức công đoàn, việc thực hiện một số chỉ tiêu chưa đạt so kế hoạch đề ra trong năm như: Công tác phát triển đoàn viên; việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể mới, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; tình hình thu kinh phí công đoàn đạt nhưng chua mang tính bền vững…

CÁC GIẢI PHÁP

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh ngoài việc thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp mà các cấp công đoàn đã đề ra trong báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ của địa phương, ngành, đơn vị mình, các cấp công đoàn cần tập trung, quan tâm nghiên cứu để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp sau.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động chăm lo lợi ích, bảo đảm việc làm, thu nhập và đời sống cho đoàn viên, người lao động; tổ chức các hoạt động để nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao chất lượng hội nghị người lao động, tăng cường đối thoại tại doanh nghiệp, phối hợp với người sử dụng lao động để giải quyết kịp thời các vấn đề mà người lao động quan tâm, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia các chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn; đẩy mạnh công tác tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát, phản biện xã hội; đề nghị xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật để bảo vệ đoàn viên, người lao động; thực hiện có hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người lao động và người sử dụng lao động về những quy định của pháp luật lao động và pháp luật công đoàn; tổ chức có hiệu quả các hoạt động tại doanh nghiệp để vừa chăm lo tốt hơn quyền lợi người lao động, vừa đồng hành cùng doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tuyên truyền, vận động người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức, tác phong công nghiệp,... đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; thực hiện tốt công tác định hướng thông tin cho đoàn viên, người lao động.

Tập trung rà soát và hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 từ nguồn tài chính công đoàn và các nguồn huy động xã hội khác theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các cấp công đoàn tiếp tục vận động, phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để hỗ trợ người lao động. Động viên, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh cùng cả hệ thống chính trị đẩy lùi dịch bệnh, tiếp tục bước vào giai đoạn mới để phục hồi và phát triển nền kinh tế của tỉnh nhà.

Các cấp công đoàn trong tỉnh căn cứ vào nghị quyết đại hội Đảng nhiệm kỳ mới của địa phương, ngành, đơn vị mình để điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết đại hội công đoàn ở cấp mình cho phù hợp, chủ động xây dựng các biện pháp, giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội công đoàn ở cấp mình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Quốc Hùng