Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

Tổng kết công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng CĐCS vững mạnh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

(15:06 | 20/04/2021)

Sáng ngày 20/4/2021, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) và xây dựng CĐCS vững mạnh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Thanh Việt, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2020, toàn tỉnh có 1.447 CĐCS, với 67.248 đoàn viên trên tổng số 74.223 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Trong năm, phát triển mới 6.935 đoàn viên, thành lập mới 38 CĐCS, trong đó có 29 CĐCS trong doanh nghiệp (DN) có từ 25 lao động trở lên, đạt và vượt so kế hoạch đề ra. Tiếp đến, công tác xây dựng CĐCS vững mạnh và nâng cao chất lượng tổ chức công đoàn, ngoài việc hướng dẫn nội dung, cách thức chấm điểm để đánh giá, xếp loại chất lượng công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh kịp thời chỉ đạo, kiện toàn, bổ sung ban chấp hành, ban thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch CĐCS, nhất là tập trung trong DN ngoài nhà nước. Kết quả đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có 17/18 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 94,44% và 1 đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ. Đối với CĐCS, có 1.208/1.210 CĐCS, nghiệp đoàn đủ điều kiện chấm điểm, còn lại 2 CĐCS chưa đủ điều kiện chấm điểm, xếp loại do mới thành lập, chia tách, chưa ổn định về tổ chức. Theo đó, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 237 CĐCS, chiếm 19,61%; hoàn thành tốt nhiệm vụ 950 CĐCS, chiếm 78,64%, tăng 40 CĐCS so năm 2019; hoàn thành nhiệm vụ 21 CĐCS, chiếm 1,73%, giảm 40 CĐCS so năm 2019; không hoàn thành nhiệm vụ 1 CĐCS.

Đối với CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh, đầu năm 2020 có 20 CĐCS, trong năm tăng 2 CĐCS do thành lập 1 CĐCS, tiếp nhận 1 CĐCS có 100% vốn nước ngoài từ huyện về tỉnh; giảm 1 CĐCS chuyển đổi thành CĐCS thành viên trực thuộc CĐCS, đến nay có tổng số 21 CĐCS tỉnh quản lý trực tiếp. Đây là các CĐCS thuộc khu vực sản xuất kinh doanh, trong đó CĐCS là DN nhà nước là 2 và 19 CĐCS là DN ngoài nhà nước; CĐCS có nhiều đoàn viên với 4.287 đoàn viên, CĐCS có ít đoàn viên là dưới 4 đoàn viên.

Năm 2020, tình hình CNVCLĐ trong tỉnh tiếp tục ổn định, đời sống của đa số cán bộ, CNVCLĐ từng bước được cải thiện. Nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã góp phần tạo việc làm ổn định cho người lao động (NLĐ), tiền lương, thu nhập cơ bản đáp ứng được nhu cầu cuộc sống. Quá trình hoạt động của công đoàn các cấp được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, sự hỗ trợ của chính quyền, sự lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, quyết liệt của LĐLĐ tỉnh cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp công đoàn thực hiện hoàn thành công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Hoạt động của CĐCS ngày càng đa dạng, thiết thực gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp, vai trò Ban Chấp hành CĐCS ngày càng được phát huy trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và NLĐ.

Năm 2021, LĐLĐ tỉnh phấn đấu phát triển mới 5.857 đoàn viên trở lên; giới thiệu 1.447 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng; có 1.447 CĐCS thực hiện cập nhật phần mềm quản lý đoàn viên với 67.248 thông tin đoàn viên được cập nhật.

LĐLĐ tỉnh phấn đấu thành lập mới 37 CĐCS, nghiệp đoàn trong các DN khu vực kinh tế ngoài nhà nước có từ 25 lao động trở lên; phấn đấu công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đạt từ 95% trở lên; không có đơn vị xếp loại “không hoàn thành nhiệm vụ”; phấn đấu xếp loại CĐCS “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đạt từ 85% trở lên, hạn chế xếp loại CĐCS “Không hoàn thành nhiệm vụ”, trong đó phấn đấu CĐCS, nghiệp đoàn khu vực ngoài nhà nước, CĐCS trong DN có vốn đầu tư nước ngoài trực thuộc tỉnh quản lý đánh giá, xếp loại đạt từ 80% trở lên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, không có CĐCS phải xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

Để đạt các chỉ tiêu, kế hoạch này trong năm 2021, Đồng chí Trần Thanh Việt, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, xem nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng CĐCS vững mạnh với công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của các cấp công đoàn, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hoạt động công đoàn trong tình hình mới. Các cấp công đoàn chủ động khảo sát doanh nghiệp và nắm nguồn lao động, nhất là các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có từ 10 lao động trở lên đủ điều kiện để tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, tập trung các địa bàn như 3 thành phố Rạch Giá, Phú Quốc và Hà Tiên, các huyện Châu Thành, Kiên Lương, Hòn Đất... và những doanh nghiệp có tổ chức công đoàn nhưng còn đông công nhân lao động chưa tham gia công đoàn. LĐLĐ huyện, thành phố chủ động phối hợp cùng với các cơ quan chức năng phối hợp, hỗ trợ thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, gắn với thu kinh phí công đoàn. Tranh thủ sự hỗ trợ của chính quyền về kinh phí phục vụ cho các hoạt động khảo sát, tuyên truyền, vận động, tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng các sự kiện, các ngày lễ, tết, tổ chức hội nghị, hội thảo về công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS.

LĐLĐ tỉnh tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ CĐCS trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hoạt động công đoàn. Tổ chức phong trào thi đua toàn diện, thi đua đợt, thi đua chuyên đề trong các cấp công đoàn và CNVCLĐ nhằm chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và nâng cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức vươn lên trong hoạt động công đoàn, qua đó góp phần tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và thành CĐCS đi đôi với xây dựng CĐCS, NĐ vững mạnh. Thường xuyên theo dõi, quản lý tốt các CĐCS ngoài nhà nước, nhất là CĐCS có đông đoàn viên... qua đó, tăng cường hỗ trợ, nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ, gắn với góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động ổn định, phát triển.

Huy Hải