Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CƠ SỞ

(10:05 | 13/10/2020)

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở (XDĐSVHCS) là một trong những nội dung hoạt động của tổ chức công đoàn, nhằm xây dựng nếp sống văn hóa, tác phong lao động công nghiệp và môi trường văn hóa lành mạnh tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thời gian qua các cấp Công đoàn, tuyên truyền, vận động CNVCLĐ làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; chấp hành nội quy, quy chế, kỷ luật lao động, xây dựng tác phong công nghiệp; xây dựng và phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Theo đó, các cấp công đoàn đẩy mạnh phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” gắn với xây dựng môi trường văn hóa với bảo vệ môi trường; phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa gắn với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”... Từ những phong trào, cuộc vận động này, các cấp công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhiều sáng kiến, kinh nghiệm được áp dụng mang lại hiệu quả cao, chất lượng các phong trào từng bước được nâng lên và có nhiều chuyển biến tích cực.

Phong trào XDĐSVHCS được đẩy mạnh thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân”, hội thi “Cán bộ nữ công giỏi”, hội thao CNVCLĐ, liên hoan tiếng hát CNVCLĐ, ngày hội công nhân lao động, sân chơi công nhân, hoạt động tháng công nhân; sân chơi công chức, viên chức, lao động tuyên truyền về an toàn giao thông. Phong trào XDĐSVHCS còn được thực hiện thông qua hoạt động các câu lạc bộ bóng bàn, cầu lông, thể dục thể hình...  gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, những sự kiện trọng đại của đất nước, đại hội đảng bộ các cấp, đại hội thi đua yêu nước diễn ra sôi nổi, rộng khắp thu hút hàng trăm ngàn lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

Các thiết chế văn hóa phục vụ hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại cơ sở phục vụ CNVCLĐ được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đầu tư kinh phí xây dựng, nâng cấp sửa chữa với số tiền hàng tỷ đồng; tạo điều kiện cho đoàn viên, CNVCLĐ tham gia luyện tập nâng cao sức khỏe, chất lượng sống, phát huy năng khiếu, tạo động lực thúc đẩy đoàn viên, CNVCLĐ hăng say học tập, lao động, sản xuất, gắn kết giữa đoàn viên, CNVCLĐ với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.  Phong trào học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, kỹ năng nghề cho đoàn viên, CNVCLĐ được cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động quan tâm đào tạo, bồi dưỡng. Qua bình xét hàng năm có trên 96% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 98% gia đình đoàn viên CNVCLĐ được công nhận gia đình văn hóa.

XDĐSVHCS có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng văn hóa hiện nay. Hoạt động văn hóa phải hướng về cơ sở, các nội dung phải thiết thực phù hợp điều kiện công tác, lao động, sản xuất của đoàn viên, CNVCLĐ. Việc đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phải phù hợp với đối tượng, nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. XDĐSVHCS, nếp sống văn minh, lối sống văn hóa, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động, trong ứng xử của đoàn viên, CNVCLĐ với môi trường xã hội và môi trường tự nhiên; giữ gìn và phát triển các giá trị văn hóa Việt Nam, xây dựng con người Việt Nam nhằm phục vụ đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Từ những hoạt động thiết thực trên đã góp phần thực hiện hiệu quả Kết luận số 79-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Mỹ Linh