Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

NÂNG CAO VỊ THẾ CỦA HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

(10:00 | 13/10/2020)

Thực hiện tốt chức năng hoạt động công đoàn là một trong những nội dung quan trọng trong xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, nâng cao vị thế của hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Chức năng của Công đoàn Việt Nam là đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện tốt chức năng hoạt động công đoàn là một trong những nội dung quan trọng trong xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, nâng cao vị thế của hoạt động công đoàn trong tình hình mới.

Những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh Kiên Giang chủ động thực hiện khá tốt các chức năng của mình, nhất là chủ động phối hợp các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện khá tốt chức năng đại diện cho người lao động, bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động trên các mặt công tác như tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ đoàn viên khó khăn, xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn”, tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân, Tết sum vầy. Ngoài ra, các cấp công đoàn còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tham gia cùng các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chấp hành pháp luật lao động, Luật Công đoàn, các chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp....

Tuy nhiên, từng lúc, từng nơi tổ chức công đoàn chưa thực hiện tốt chức năng về công tác bảo vệ, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động, còn chạy theo sự vụ, sự việc, chưa chủ động, còn trông chờ cấp trên. Một số tổ chức công đoàn chưa chủ động phối hợp các ngành chức năng kiểm tra, giám sát cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chấp hành pháp luật lao động về các chế độ, chính sách cho người lao động. Việc vận động tổ chức, cá nhân để chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn còn hạn chế. Từ đó, chức năng của tổ chức công đoàn chưa thật sự nổi bật.

Do đó, để thực hiện tốt chức năng của hoạt động công đoàn, các cấp công đoàn cần nắm vững một số yêu cầu sau:

- Công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là chức năng trung tâm, là mục tiêu hoạt động của Công đoàn Việt Nam. Trong quan hệ lao động hiện nay, chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Để thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích, công đoàn cần tập trung tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với người lao động; phải gắn lợi ích của người lao động với lợi ích của doanh nghiệp, đơn vị. Các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở cần đẩy mạnh hoạt động tham gia xây dựng và giám sát thực hiện các chế độ, chính sách về việc làm, điều kiện làm việc, tiền lương, thang bảng lương, định mức lao động, quy chế tiền thưởng, nội quy lao động, giao kết hợp đồng lao động, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nội dung có lợi cho người lao động và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể.

Công đoàn cần đối thoại với đơn vị, người sử dụng sử dụng lao động để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động; tham gia giải quyết tranh chấp lao động; đại diện cho tập thể người lao động tham gia tố tụng trong vụ án lao động để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tập thể lao động và người lao động. Tham gia quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ phúc lợi; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của người lao động; phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch, tham quan, nghỉ mát. Giải quyết tranh chấp lao động; tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật. Tuyên truyền, vận động người lao động xem lợi ích của mình luôn gắn liền với lợi ích doanh nghiệp; sự tồn tại, phát triển của doanh nghiệp là bảo đảm lợi ích của người lao động.

- Công tác tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát là chức năng hoạt động thường xuyên, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Để thực hiện tốt chức năng này, các cấp công đoàn cần chủ động phối hợp cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người sử dụng lao động tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động, sản xuất, công tác; thi đua phát triển kinh tế - xã hội; thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. Vận động người lao động trực tiếp tham gia quản lý; tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, nhiệm vụ công tác.

Công đoàn cơ sở cần tham gia quản lý lao động, tìm việc làm và tạo điều kiện làm việc cho người lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc xây dựng, thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, hoạt động của người sử dụng lao động, của chính quyền các cấp, tổ chức kinh tế, chống quan liêu, tham nhũng. Song song đó, tham gia kiểm tra, thanh tra chấp hành pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi người lao động.... Phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động; cử người tham gia các hội đồng, các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát của cấp có thẩm quyền tổ chức (Lao động - Thương binh - Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Mặt trận Tổ quốc, ngành thanh tra); tổ chức đối thoại xã hội, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; thực hiện quy chế dân chủ; phát động các phong trào thi đua và hoạt động xã hội.

- Chủ động tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đây là chức năng thường xuyên để không ngừng nâng cao chất lượng, vị thế của tổ chức công đoàn.

Để thực hiện tốt chức năng này, các cấp công đoàn thường xuyên, chủ động tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công đoàn, người lao động và các quy định của công đoàn. Tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tích cực phòng chống tệ nạn xã hội. Các cấp công đoàn cần tuyền truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, bản lĩnh giai cấp công nhân, chú trọng giáo dục về đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân. Các hình thức tuyên truyền, vận động tập trung như thông qua thông tin đại chúng, thông tin nội bộ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tuyên truyền miệng, tổ chức các hội thi, hội thao, hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng.

Tóm lại, các chức năng của Công đoàn Việt Nam là một thể thống nhất, có mối quan hệ tương tác và hỗ trợ lẫn nhau, trong đó chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là trung tâm, mục tiêu hoạt động của công đoàn.

Nguyễn Minh Dũng