Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

CÔNG ĐOÀN VÀ CÔNG NHÂN KIÊN GIANG GÓP PHẦN THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH

(09:56 | 13/10/2020)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Kiên Giang đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đại hội đề ra. Đạt được kết quả này, ngoài sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, còn có sự đóng góp tích cực của tổ chức công đoàn, giai cấp công nhân và người lao động trong tỉnh.

5 năm qua, trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, quân, dân trong tỉnh Kiên Giang đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đại hội đề ra. Tỉnh có bước phát triển khá nhanh và toàn diện trên các lĩnh vực, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân 7,22%/năm, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1.630 USD lên 2.458 USD năm 2020. Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch đúng hướng; thương mại - dịch vụ vươn lên chiếm 48,4%, nông - lâm - thủy sản còn 31,5%, công nghiệp - xây dựng chiếm 20%.

Đạt được kết quả trên, ngoài sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, còn có sự đóng góp tích cực của tổ chức công đoàn, giai cấp công nhân và người lao động trong tỉnh. Trong báo cáo chính trị trình Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Kiên Giang có nêu: “Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội (có công đoàn), hội quần chúng là cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...; quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chú trọng tính hiệu quả, thiết thực, tập trung hướng về cơ sở; chất lượng hoạt động được nâng lên”.

Để đóng góp vào thành tích chung của Đảng bộ tỉnh, ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp công đoàn trong tỉnh Kiên Giang có nhiều cố gắng, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo công nhân, viên chức và người lao động; tích cực tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh. Các tổ chức công đoàn đã thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động.

Hiện nay, toàn tỉnh Kiên Giang có 66.000 đoàn viên công đoàn, sinh hoạt tại 1.456 công đoàn cơ sở; trong đó, khu vực hành chính sự nghiệp Nhà nước có 45.000 đoàn viên, sinh hoạt tại 1.218 công đoàn cơ sở. Cùng với củng cố, kiện toàn tổ chức công đoàn ở cơ quan nhà nước, các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm đến khu vực sản xuất kinh doanh. Toàn tỉnh có 20.920 đoàn viên đang sinh hoạt tại 238 công đoàn cơ sở của khu vực này. Trong đó, có 5.100 đoàn viên, 5 công đoàn cơ sở của các công ty vốn đầu tư nước ngoài; 13.600 đoàn viên và 182 công đoàn cơ sở thuộc các công ty cổ phần, trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân; loại hình khác có 39 công đoàn cơ sở và 1.116 đoàn viên.

Một trong những hoạt động để thu hút công nhân, viên chức và người lao động góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh là phát động các phong trào thi đua. 5 năm qua, có gần 20.000 chương trình, kế hoạch, trên 25.000 đề tài, sáng kiến được triển khai thực hiện, áp dụng vào trong các lĩnh vực, phục vụ công tác quản lý, cải cách hành chính; khám, chữa bệnh; dạy học và phục vụ sản xuất kinh doanh; trên 400 công trình, sản phẩm thi đua chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, góp phần làm lợi, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng và mang lại nhiều lợi ích về chính trị - xã hội.

Nhiều phong trào do công đoàn tổ chức và thực hiện mang lại kết quả tốt, như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến điều kiện làm việc”. Qua các phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tôn vinh.

Đồng chí Trần Thanh Việt - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang cho biết: “Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo được xác định là phong trào trọng tâm, tạo bước đột phá trong quá trình vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thực hiện chỉ tiêu, nghị quyết của Đảng và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền”.

Phát huy những kết quả và kinh nghiệm của mình, các cấp công đoàn trong tỉnh Kiên Giang sẽ tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Đảng bộ tỉnh đề ra trong thời gian tới. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động.

Các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Song song đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Thiện Cẩn