Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đề ra 16 chỉ tiêu và 7 nhiệm vụ trọng tâm bám sát chủ đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

(09:29 | 04/03/2020)

Ngày 04/02/2020, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang tiến hành hội nghị và ban hành Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2020, xác định chủ đề hoạt động của năm là “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”.

I. Từ chủ đề trên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh xác định những chỉ tiêu phải thực hiện như sau:

1. Kêt nạp mới 5.821 đoàn viên công đoàn.

2. Thành lập mới 34 công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp từ 25 công nhân, lao động trở lên.

3. Phấn đấu giới thiệu 1.5 60 đoàn viên công đoàn ưu tú trở lên cho Đảng xem xét, bôi dưỡng kết nạp.

4. Nhập thông tin 42.150 đoàn viên lên phần mềm quản lý đoàn viên.

5. Thành lập 15 Ban nữ công quần chúng trong doah nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

6. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức tại 1.250 cơ quan, đơn vị.

7. Tổ chức hội nghị người lao động tại 03 doanh nghiệp nhà nước, 152 doanh nghiệp ngoài khư vực nhà nước.

8. Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc ở 03/03 doanh nghiệp nhà nước, 128 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

9. Ký mới 12 thỏa thuận họp tác với các đối tác để thực hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên”.

10. Xây dựng mới, sửa chữa 60 nhà “Mái ấm Công đoàn”.

11. Tổ chức, tham gia 18 cuộc giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TV/ của Bộ Chính trị.

12. Ký mói 21 thỏa ưóc lao động tập thể ở doanh nghiệp có tổ chức công đoàn.

13. Đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh bữa ăn ca lên bằng hoặc cao hon 15.000 đông tại 18 doanh nghiẹp.

14. Tổ chức Tháng Công nhân ở 235 công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp.

15. Có 18 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp.

16. LĐLĐ tỉnh tổ chức kiểm tra tài chính tại 05 CĐCS khu vực ngoài nhà nước.

II. Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh cũng xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 như sau:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện các chương trình, nghị quyết, kế hoạch đã được Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X ban hành. Các cấp công đoàn phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020; Tổ chức Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh.

2. Tích cực triển khai thực hiện các nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động (sửa đổi) trong các cấp công đoàn. Tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động chú trọng việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, ký mới thỏa ước lao động tập thể theo hướng phát triển về số lượng, nâng chất lượng, thực hiện tốt chính sách đối với lao đông nữ. Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định 04/NĐ-CP và Nghị định 149/NĐ-CP của Chính phủ. Tích cực tham gia kiểm tra, giám sát việc chấp bành pháp luật lao động, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động về bảo hiểm xa hội; an toan vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn ca và chính sách nâng cao trình độ nghề nghiệp cho ngươi lao động. Tổ chức kịp thời, hiệu quả hoạt động đối thoại với người sử dụng ỉao động.

3. Tổ chức tốt kế hoạch chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2020 với mục tiêu không để ngươi lao động nào không có Tết. Tiếp tục tổ chức hoạt động tốt Quỹ “Mái ấm Công đoàn” phù hợp với tình hình thực hiện Phối họp cùng UBND tỉnh triển khai thực hiện xây dựng thiết chế công đoàn tại khu công nghiệp Thạnh Lộc, huyện Châu Thành.

4. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Đảng, thành tựu phát triển đất nước, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về giai cấp công nhân, về tổ chức và hoạt động công đoàn đối với đoàn viên, người lao động. Tuyên truyền về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Thường xuyên tuyên truyền về pháp luật lao động cho đoàn viên, CNVCLĐ. Tổ chức tốt Tháng Công nhân năm 2020 trọng tâm ở CĐCS khu vực doanh nghiệp. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong doanh nghiệp ngoài nhà nước và tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động của chủ tịch CĐCS. Triển khai đề án sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan LĐLĐ tỉnh. Hoàn thành cơ bản việc cập nhật dữ liệu đoàn viện và đổi thẻ đoàn viên công đoàn. Hướng dẫn thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động các cấp công đoàn. Thực hiện tốt công tác giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và tham mưu với các cấp ủy đảng về cơ cấu đại diện cán bộ chủ chốt công đoàn trong cấp ủy mới.

6. Triển khai phát động thi đua năm 2020 trong CNVCLĐ, lập thành tích thiết thực chào mừng 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X. Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua tại cơ sở, thúc đẩy năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả công tác, đảm bảo an toàn lao động. Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” hướng trọng tâm vào kết quả phục vụ nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp công đoàn tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kiên Giang lần thứ V và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

7. Thực hiện tốt công tác thu tài chính công đoàn theo kế hoạch. Quản lý chặt chẽ, chi tiêu tiết kiệm, phục vụ tốt hoạt động của các cấp công đoàn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo theo quy định. Triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn năm 2020 theo hướng tập trung, không chồng chéo, chú trọng công tác kiểm tra tài chính đồng cấp và kiểm tra công tác thu, chi, quản lý tài chính của CĐCS.

Ban Tuyên giáo