Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập và xây dựng Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn vững mạnh

(11:48 | 18/04/2019)

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh vừa tổng kết công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, xây dựng CĐCS vững mạnh, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2015. Qua 2 năm (2013-2014) thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng CĐCS vững mạnh giai đoạn 2013-2018 của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS,NĐ và xây dựng CĐCS,NĐ tỉnh ta có nhiều chuyển biến tích cực.

Năm 2014, Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội; đời sống của nhân dân nói chung, đối với cán bộ, CNVCLĐ nói riêng từng bước cải thiện, tiền lương, thu nhập cơ bản đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm tháo gỡ với nhiều chính sách hỗ trợ, góp phần tạo việc làm ổn định cho người lao động, tăng dần số lượng doanh nghiệp và CNLĐ. Toàn tỉnh hiện có 3.486 doanh nghiệp với trên 70.000 CNLĐ.

Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ của chính quyền, sự phối, kết hợp với các ban ngành có liên quan, đặc biệt là sự nỗ lực khắc phục khó khăn của các cấp Công đoàn, cũng như sự chủ động của đội ngũ cán bộ công đoàn nên trong năm qua công tác phát triển đoàn viên có nhiều thuận lợi. Trong năm 2014, các cấp Công đoàn phát triển mới được 2.782 đoàn viên, đạt 111,3% chỉ tiêu; thành lập 26 CĐCS,NĐ, đạt 130% chỉ tiêu; nâng tổng số đoàn viên toàn tỉnh hiện có 61.470/65.346 CNVCLĐ, chiếm 94,06% so với CNVCLĐ và 1.405 CĐCS,NĐ. Trong đó, đối với loại hình CĐCS khu vực kinh tế ngoài Nhà nước, trong năm qua đã thành lập được 20 CĐCS; chia tách 3 CĐCS và phát triển mới 2.480 đoàn viên, nâng tổng số CĐCS trong doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài Nhà nước hiện nay là 147 cơ sở, với 11.535 đoàn viên. Đặc biệt, thực hiện chủ trương của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS theo Điều 17, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn phát triển được 118 đoàn viên và thành lập 5 CĐCS theo phương thức mới. Gắn với công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS, NĐ vững mạnh, các cấp công đoàn chú trọng đến công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng chăm bồi kết nạp. Theo đó, năm 2014 các cấp công đoàn giới thiệu được 2.122 đoàn viên ưu tú cho các cấp ủy Đảng chăm bồi,và có 1.121 trường hợp được kết nạp Đảng.

          Để nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện, thị, thành phố, Công đoàn ngành chia cụm thi đua, phân công cán bộ theo dõi, chỉ đạo. Cuối năm tổ chức kiểm tra, thẩm định việc việc tự chấm điểm của các CĐCS, NĐ vững mạnh. Toàn tỉnh 1.351/1.405 CĐCS, NĐ đủ điều kiện chấm điểm, còn lại 54 CĐCS, NĐ mới thành lập, chia tách, chưa ổn định về tổ chức, không hoạt động, nên không đủ điều kiện chấm điểm. Qua kết quả phân loại 95,78% đơn vị đạt vững mạnh (tăng 0,5% so với năm 2013), trong đó, có 84,46% đơn vị đạt vững mạnh xuất sắc; 3,55% đơn vị loại khá và 0,67% đơn vị đạt loại trung bình; không có CĐCS yếu kém. Trong công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, những đơn vị thực hiện tốt như Công đoàn Viên chức tỉnh, LĐLĐ các huyện: An Biên, Vĩnh Thuận, những đơn vị thực hiện thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS theo phương thức mới như LĐLĐ các huyện: Giồng Riềng, Kiên Lương, Châu Thành, Phú Quốc.

Tuy nhiên, công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS đối với một số LĐLĐ huyện chưa đạt kế hoạch, công tác lãnh đạo, chỉ đạo có mặt chưa kịp thời; phát triển đoàn viên trong doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước còn hạn chế, khó khăn do CNLĐ không ổn định. Đa số doanh nghiệp CNLĐ ít nên không đủ điều kiện thành lập công đoàn; cán bộ làm công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS có mặt chưa chủ động; công tác khảo sát, dự báo tình hình phát doanh nghiệp và CNLĐ chưa được thực hiện thường xuyên; xây dựng CĐCS,NĐ vững mạnh một số nơi phản ảnh chưa đúng thực chất, còn chạy theo thành tích.

Phát huy những mặt đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại trong thời thời gian qua, năm 2015 các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Phấn đấu thành lập mới 20 CĐCS, NĐ và phát triển mới từ 2.600 đoàn viên trở lên, trong đó tập trung doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Tập trung nâng cao chất lượng xây dựng CĐCS,NĐ vững mạnh năm 2015 đạt 85% trở lên, hạn chế tỷ lệ trung bình.

- Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

- Tập trung khảo sát doanh nghiệp và nắm nguồn lao động hiện có trên địa bàn, nhất là các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có từ 20 lao động trở lên đủ điều kiện để tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, tập trung như TP. Rạch Giá, huyện Châu Thành, Giang Thành, Phú Quốc, Gò Quao.

- Tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS, nâng cao tinh thần, trách nhiệm đội ngũ cán bộ chuyên trách công đoàn trong công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS.

- Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, sự hỗ trợ của chính quyền và phối hợp tốt các cơ quan chức năng cùng cấp để có biện pháp phối hợp, hỗ trợ thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, gắn với thu kinh phí công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn cho cán bộ công đoàn các cấp. Thường xuyên kiểm tra và phân công cán bộ LĐLĐ tỉnh có năng lực giúp LĐLĐ huyện, thị, thành phố, công đoàn ngành, nhất là những đơn vị còn khó khăn, để hỗ trợ công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS.

- LĐLĐ tỉnh điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn thang bảng điểm chấm điểm CĐCS và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo Hướng dẫn số 1931 và 1932/HD-TLĐ, ngày 27/12/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Tiếp tục chuyển giao CĐCS,NĐ trực thuộc LĐLĐ tỉnh về LĐLĐ huyện, thị, thành phố trực tiếp quản lý theo Đề án.