Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

Nâng cao chất lượng nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn trong tình hình mới

(11:47 | 18/04/2019)

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, năm 2014, các cấp công đoàn tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động vụ công đoàn. Qua đó, cán bộ Công đoàn trong tỉnh nâng lên về nhận thức lý luận Công đoàn và có phương pháp hoạt động thực tế, chuyển dần chất lượng hoạt động Công đoàn của cơ sở.

Trong năm 2014, cấp công đoàn tập trung đào tạo, bồi dưỡng cho 5.656 cán bộ công đoàn các cấp: Phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn; cử đi đào tạo về thạc sĩ về quản lý kinh tế, quản lý nhà, đại học về tài chính - kế toán, quản lý văn hóa…; đào tạo  trung cấp, cao cấp lý luận chính trị. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; chuyên đề tài chính, công tác kiểm tra công đoàn; báo cáo viên, biên tập viên, kiến thức quốc phòng, an ninh, các chuyên đề cho CĐCS. Nhìn chung, cán bộ Công đoàn sau khi được đào tạo, bồi dưỡng cơ bản đã phát huy được năng lực ở từng vị trí được phân công.

          Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn có mặt chưa đạt yêu cầu đề ra, do cán bộ công đoàn cấp huyện và CĐCS thường xuyên biến động theo việc sắp xếp, bố trí nhân sự tại địa phương. Do đó phải luôn thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vẫn chưa ngang tầm được với yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng hiện nay do hầu hết đều đào tạo bằng hình thức tại chức. Việc đào tạo, nâng cao trình độ chính trị cho cán bộ Công đoàn còn hạn chế do phải lệ thuộc vào chỉ tiêu phân bổ hàng năm của Tỉnh ủy nên chưa đáp ứng được nhu cầu của cán bộ công đoàn.

            Để tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn trong tình hình mới, năm 2015 các cấp công công đoàn cần tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn tập trung vào những nội dung sau:

          - Xác định cán bộ là gốc của mọi công việc, công việc có thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Do vậy để phát huy tốt năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động công đoàn thì phải không ngừng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu quá trình đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  Đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn, góp phần cùng hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung, đối với tỉnh nhà nói riêng.

- Phấn đấu năm 2015, cán bộ công đoàn chuyên trách các cấp cơ bản đạt trình độ đại học chuyên môn và 75% trở lên được đào tạo chương trình lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn; 60% trở lên có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 65% trở lên cán bộ công đoàn không chuyên trách được bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn; xem xét, lựa chọn những cán bộ trong quy hoạch, tuổi trẻ, có triển vọng phát triển làm cán bộ lãnh đạo, quản lý để đào tạo sau đại học ở các trường trong nước hoặc nước ngoài.

- Tiếp tục giành 15% ngân sách công đoàn và tranh thủ các nguồn hỗ trợ khác để đảm bảo chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp.

- Các cấp công đoàn cần chủ động tham mưu, đề xuất các cấp ủy đảng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách về lý luận chính trị. Cập nhật về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm thường xuyên xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có lập trường chính trị vững vàng, thái độ chính trị đúng đắn, có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật, quản lý nhà nước, quản lý kinh tế trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý kinh tế và vai trò quản lý của Nhà nước trong cơ chế mới.

- Chú trọng đào tạo sau đại học về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ công đoàn chuyên trách thuộc diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ có chiều hướng phát triển tốt, tuổi trẻ, có đủ tiêu chuẩn, phấn đấu năm 2015, cử đi đào tạo 2 cán bộ sau đại học.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên về kỹ năng đàm phán, thương lượng cho cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở và cán bộ công đoàn chủ chốt ở cơ sở.

- Quan tâm bồi dưỡng, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đảm bảo năng lực, trình độ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với CNVCLĐ trong tình hình mới.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống công đoàn về học tập ngoại ngữ để nâng cao trình độ và tăng cường khả năng giao tiếp, nhất là các huyện, thị có thế mạnh về du lịch, các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

- Khuyên khích cán bộ, công chức, viên chức tự học tập không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức về tin học, sử dụng công cụ tin học từng bước hiện đại hóa trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Kịp thời xem xét, bố trí hoặc giải quyết chính chính đầu ra đối với cán bộ chuyên trách công đoàn không đảm bảo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ mà không tự nâng cao trình độ để đạt chuẩn theo quy định.

Nguyễn Minh Dũng