Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Xây dựng tổ chức Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

(11:45 | 18/04/2019)

Thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW của Đảng về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước, trong quá trình vận động tập hợp công nhân, tổ chức Công đoàn (CĐ) luôn xác định rõ vai trò, vị trí quan trọng của giai cấp công nhân trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển của tỉnh. Từ đó nỗ lực trong triển khai các chương trình hành động thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống của công nhân lao động (CNLĐ). Các phong trào hoạt động của tổ chức CĐ được tập trung đẩy mạnh như chăm lo đời sống, giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách xã hội cho CNLĐ; triển khai nhiều phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương CNLĐ điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất cũng như tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Quá trình thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW của Đảng, các cấp CĐ trong tỉnh đã có nhiều đổi mới trong nội dung và phương thức vận động, tập hợp CNVCLĐ gia nhập tổ chức CĐ, phát triển thêm nhiều Công đoàn cơ sở (CĐCS) khu vực kinh tế ngoài nhà nước; chủ động phối hợp người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp đào tạo nâng cao trình độ tay nghề, bậc thợ, cũng như cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ. Tích cực động viên CNVCLĐ trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống giai cấp công nhân, nêu cao tinh thần lao động sáng tạo, làm nòng cốt đi đầu trong trong các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp có hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, vẫn còn một bộ phận CNLĐ nhận thức về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân, cũng như am hiểu về chính sách pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp còn nhiều hạn chế; một bộ phận công nhân do khó khăn về đời sống nên tư tưởng chưa thực sự an tâm công tác, ngại học tập và tham gia vào hoạt động chính trị. Tỷ lệ cán bộ đảng, chính quyền xuất thân từ công nhân còn thấp, quyền làm chủ của công nhân nhiều nơi chưa được phát huy đầy đủ; những vấn đề bức xúc của CNLĐ trong các doanh nghiệp như nhà ở, tiền lương và thu nhập, nơi sinh hoạt văn hoá, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho CNLĐ nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức. Vai trò của tổ chức CĐ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động nhiều nơi còn mờ nhạt. Công tác tuyên truyền học tập Nghị quyết 20/NQ-TW của Đảng trong CNLĐ khu vực kinh tế ngoài nhà nước còn nhiều khó khăn, bất cập. Trong khi đó, số lượng CNLĐ và các doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn trong tỉnh phát triển ngày càng tăng do có sự chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế của tỉnh, tình hình CNLĐ đã có sự chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ lệ trong các ngành công nghiệp, dịch vụ và doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nước. Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 4.000 doanh nghiệp đang hoạt động, với lực lượng lao động khoảng trên 70.000 người; trong đó có trên 400 doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức CĐ, với hơn 20.000 CNLĐ  và hơn 62.000 CNVCLĐ ở các cơ quan, đơn vị đã có tổ chức CĐ; bình quân mỗi năm số CNLĐ trong các doanh nghiệp tăng thêm gần 1.500 người.

Kết quả khảo sát gần đây của LĐLĐ tỉnh cho thấy lực lượng lao động trong các doanh nghiệp có trên 47% CNLĐ xuất thân từ nông thôn; trình độ văn hoá, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, có 40 % qua đào tạo sơ cấp, trung cấp nghề; 13% CNLĐ gián tiếp có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên. Thu nhập của đa số công nhân còn ở mức thấp, đơn cử như CNLĐ ngành chế biến thủy sản, thu nhập của những công nhân đã qua đào tạo chuyên môn, tay nghề, bình quân chỉ khoảng 3-3,5 triệu đồng/tháng. Ở một số ngành khác, CNLĐ mới vào làm việc, thu nhập chỉ cao hơn mức lương tối thiểu khoảng 5%. Nhìn chung đời sống công nhân trong các doanh nghiệp còn gặp khó khăn về nhiều mặt, nhất là nhà ở và các sinh hoạt văn hoá tinh thần chậm được cải thiện. Tình trạng vi phạm về quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân còn diễn ra, nhất là trong các doanh nghiệp tư nhân.

Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức CĐ trong việc thực hiện Nghị quyết 20 /NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, thời gian tới đòi hỏi các cấp CĐ trong tỉnh cần thường xuyên bám sát các Nghị quyết của Đảng và các Chương trình hành động của tổ chức CĐ để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, tất cả vì người lao động. Tăng cường vận động CNLĐ gia nhập tổ chức CĐ, thành lập thêm nhiều CĐCS trong các thành phần kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm của CĐ. Tập trung bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ CĐ có đủ bản lĩnh, kỹ năng, phương pháp vận động, tập hợp CNLĐ, đại diện bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ. Đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả nội dung công tác giáo dục chính trị cơ bản và các đợt sinh hoạt chính trị; giáo dục về các giá trị truyền thống giai cấp công nhân; vai trò, vị trí, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân hiện nay; trong đó cần tập trung vào việc tập hợp giáo dục, hỗ trợ CNVCLĐ nâng cao trình độ mọi mặt, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm của CNLĐ đối với cộng đồng, với xã hội và đề cao trách nhiệm của mình trong xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh.

 Các cấp CĐ trong tỉnh chủ động tham gia quản lý Nhà nước về lĩnh vực đào tạo nghề trên địa bàn, tham gia xây dựng mạng lưới các cơ sở đào tạo gắn với yêu cầu nhân lực của từng ngành nghề, các chương trình, dự án. Phát triển đội ngũ công nhân kỹ thuật có trình độ cao, quan tâm đến đối tượng công nhân xuất thân từ nông thôn, công nhân nữ; bồi dưỡng những công nhân có trình độ, năng lực thành những cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, CĐ, cán bộ quản lý, kinh doanh giỏi. CĐ cơ sở trong các doanh nghiệp cần chủ động phối hợp với chủ doanh nghiệp chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thực hành, đào tạo nghề gắn với rèn luyện tác phong, kỹ luật lao động trong môi trường công nghiệp; gắn đào tạo nghề với giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, đưa nội dung giáo dục Luật lao động, Luật Công đoàn, Luật doanh nghiệp... vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho CNLĐ. Đổi mới, đa dạng hoá phương pháp, hình thức tuyên truyền để phổ biến, quán triệt kịp thời những chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước cho phù hợp với CNLĐ từng khu vực, loại hình kinh tế.

 Chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ như thực hiện đồng bộ các giải pháp, chính sách khuyến khích đầu tư, tạo thêm nhiều việc làm mới, thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động, đặc biệt là việc giao kết hợp đồng, thoả ước lao động tập thể, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động, chế độ lương, thưởng…Vận động doanh nghiệp đầu tư xây nhà ở, khu lưu trú cho công nhân với các mức giá cho thuê hợp lý, thu hút công nhân đến ở. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho công nhân bằng bảo hiểm y tế, tổ chức khám bệnh miễn phí cho công nhân thông qua hoạt động của các tổ chức xã hội, đoàn thể; tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm vệ sinh lao động, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại doanh nghiệp.

 Các cấp CĐ tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng để có sự đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của tổ chức CĐ tại các doanh nghiệp phù hợp với từng loại hình kinh tế; chăm lo công tác bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên CĐ, công nhân ưu tú trong các doanh nghiệp để phát triển đảng viên, tham gia xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh để định hướng và lãnh đạo kịp thời các hoạt động của CĐ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân.

Trần Thị Ái Nhân - Tỉnh ủy viên