Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Tuyên truyền, Giáo dục

Xem với cỡ chữAA

CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO CÔNG ĐOÀN THỜI KỲ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

(10:08 | 13/10/2020)

Khi thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ 4, công tác tuyên giáo công đoàn cần có những bước chuyển và đổi mới để phù hợp.

Trước hết, cần xác định rõ cuộc CMCN 4.0 là kết quả tất yếu của sự phát triển trí tuệ con người trên lĩnh vực khoa học, công nghệ; là xu hướng hiện tại của tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. Khi cuộc cách mạng diễn ra sẽ là cơ hội nhưng cũng tạo ra không ít thách thức đối với sự phát triển xã hội nói chung, trong đó có công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức công đoàn.

Trong xu thế chung hiện nay, các địa phương, các ngành đều đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, giáo dục như: sử dụng trang thông tin điện tử; các tạp chí chuyên đề phát hành định kỳ trên báo, đài truyền thanh, truyền hình; các cuộc thi trực tuyến; các Fanpage để tuyên truyền trên mạng xã hội Facebook… Ngoài ra, còn có những sản phầm truyền thông mới, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung như báo chí đa phương tiện với các kiểu bài như: infographics, mega story, e-magazine, long-form… Với xu thế này buộc những cán bộ công đoàn làm công tác tuyên giáo cũng phải thay đổi. Đó là cần thường xuyên tự học, tự tìm hiểu, lựa chọn thông tin để cập nhật, bổ sung kiến thức; cập nhật công nghệ và phải luôn tự làm mới hình thức tuyên truyền để bắt kịp xu hướng phát triển của thời đại.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh việc kiểm soát thông tin trên mạng xã hội còn chưa có những giải pháp quản lý triệt để, mạng xã hội đang có sức ảnh hưởng sâu rộng, việc kiểm soát thông tin trên mạng xã hội chưa theo kịp với sự phát triển nhanh chóng của các loại hình công nghệ thông tin; việc xử lý các thông tin “xấu, độc” sai trái, thù địch còn hạn chế, làm cho nhiều công nhân, viên chức, lao động nhận diện không đầy đủ về các thông tin sai trái, thù địch. Một bộ phận người sử dụng mạng xã hội, trong đó có cả đoàn viên, người lao động đang tạo ra nhiều luồng tư tưởng, dư luận xã hội tiêu cực, trái chiều dựa trên các vấn đề, hiện tượng có tính thời sự với những mục đích không rõ ràng; thậm chí gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước, tổ chức công đoàn…. Do đó, đội ngũ cán bộ công đoàn cần tự rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, không bị ảnh hưởng bởi những luồng thông tin xấu, độc và những tư tưởng chống phá của các thế lực thù địch.

Trong Nghị quyết 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc CMCN lần thứ 4 đã đưa quan điểm chỉ đạo, đó là chủ động, tích cực tham gia cuộc CMCN lần thứ 4 là yêu cầu tất yếu khách quan; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Để góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, mỗi cán bộ công đoàn làm công tác tuyên giáo, trước mắt cần thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, cần nhận thức đúng về vị trí, vai trò của cuộc CMCN 4.0, cũng như việc phải thích ứng nhanh chóng với cuộc CMCN 4.0; nếu không sẽ không bắt kịp sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của công nghệ thông tin. Đây cũng là một trong những hạn chế đã được nêu ra Nghị quyết số 52-NQ/TW.

Thứ hai, phải giữ quan điểm, lập trường tư tưởng và bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị, giỏi về chuyên môn, vững vàng về nghiệp vụ, nhạy bén trong công tác, có dũng khí đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái, nói, viết và thuyết phục; thực sự là nòng cốt, đi đầu trong lĩnh vực tư tưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Thứ ba, cuộc CMCN 4.0 đòi hỏi rất cao của thực tiễn, do đó cần đổi mới nhiều hơn trong phương thức tuyên truyền, phải đi trước trong việc nắm bắt thông tin. Đặc biệt phải chủ động và tích cực tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các phương pháp hiện đại trong công tác tuyên truyền; chủ động chọn lọc, xử lý thông tin, bảo đảm nguồn thông tin chính thống, thông tin có định hướng, tránh rơi vào “cái bẫy” của các thế lực thù địch, phản động.

Thứ tư, chủ động kết nối với các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội để tạo thêm sức mạnh, hiệu quả trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, các thông tin xấu, độc, nhất là tham gia, đấu tranh phản bác trên mạng xã hội.

Thứ năm, các cấp công đoàn cần chú trọng xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu của cuộc CMCN 4.0. Nâng cao bản lĩnh và sự nhạy bén chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn; bồi dưỡng, rèn luyện khả năng nói và viết, nắm bắt, phân tích, dự báo, thông tin kịp thời, chính xác để thực hiện công tác tham mưu có hiệu quả cao.

Thúy Hạnh