Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Tuyên truyền, Giáo dục

Xem với cỡ chữAA

XỨNG ĐÁNG VỚI NIỀM TIN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

(09:45 | 13/10/2020)

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kiên Giang ghi dấu những đóng góp của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn trong sự nghiệp giải phóng quê hương và thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu to lớn đã đạt được, nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục xứng đáng với niềm tin của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).

PHONG TRÀO CHUYỂN BIẾN, CNVCLĐ NGÀY CÀNG LỚN MẠNH

Cùng với sự đi lên của tỉnh, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tỉnh không ngừng phát triển, góp phần xây dựng Kiên Giang ngày càng giàu mạnh, văn minh. Trên cơ sở vai trò, chức năng của mình, các cấp công đoàn trong tỉnh đã đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ trong việc thực thi công vụ, đặt mục tiêu sự hài lòng của doanh nghiệp và người dân lên hàng đầu. Các cấp công đoàn trong tỉnh tham gia vào phương án sắp xếp lao động, sắp xếp việc làm, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động (NLĐ), bảo đảm quyền và lợi chính đáng của NLĐ.

Các phong trào do tổ chức công đoàn phát động làm nòng cốt đều mang lại hiệu quả thiết thực. Ở bất cứ lĩnh vực nào cũng có các tập thể, cá nhân CNVCLĐ tiêu biểu, nhất là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, thi đua đạt nâng suất, chất luợng, hiệu quả, cuộc vận động xây dựng cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”…

Đoàn viên công đoàn đã thể hiện tốt và làm nòng cốt trong công tác đền ơn đáp nghĩa, đóng góp lớn cho việc xây dựng quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa và chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”.... Thông qua các phong trào thi đua toàn diện, hiệu quả, CNVCLĐ đã có những bước trưởng thành nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng, phần lớn cán bộ, CNVC đã được chuẩn hóa; tay nghề, kiến thức, kỹ năng của NLĐ được nâng cao; có phẩm chất chính trị vững vàng; đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh; quan hệ lao động ngày càng được củng cố hài hòa, ổn định, tiến bộ trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Sự chuyển biến của phong trào, sự lớn mạnh của CNVCLĐ trong tỉnh có vai trò to lớn của các cấp ủy Đảng, sự quan tâm của chính quyền, thủ truởng các cơ quan, sự phối hợp có hiệu quả của các đoàn thể cũng như tính năng động của cán bộ công đoàn, tổ chức công đoàn các cấp từ tỉnh đến cơ sở.

Thời gian qua, các cấp công đoàn có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, phuơng thức hoạt động; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đoàn viên và CNVCLĐ. Các hoạt động tết sum vầy, tháng công nhân, ngày hội công nhân, chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”... đã tạo được những dấu ấn trong hoạt động công đoàn, góp phần tích cực vào công tác dân vận của Đảng, xứng đáng với niềm tin của đoàn viên, NLĐ.

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

Để cùng các cấp ủy Đảng và chính quyền thực hiện thành công nghị quyết Đại hội đảng các cấp, các cấp công đoàn trong tỉnh và đoàn viên, CNVCLĐ phải đồng tâm, nhất trí, nỗ lực không ngừng, ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Những năm tới, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ phát triển mạnh mẽ, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước mang lại nhiều cơ hội mới, đồng thời cũng chịu nhiều tác động, đòi hỏi CNVCLĐ và tổ chức công đoàn nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, góp phần xây dựng Kiên Giang giàu đẹp. Các cấp công đoàn tỉnh Kiên Giang cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tốt vai trò của mình trong hệ thống chính trị, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên theo hướng “Quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn”. Cụ thể:

Thứ nhất, tập trung nguồn lực thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ, đây là nhiệm vụ then chốt, là cơ sở quan trọng nhất để củng cố, tăng cường sự gắn bó chặt chẽ, bền vững giữa đoàn viên, NLĐ với tổ chức công đoàn. Việc thực hiện chức năng thể hiện qua việc tham gia nâng cao chất lượng hội nghị cán bộ, công chức, hội nghị NLĐ và đối thoại tại nơi làm việc theo quy định; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, chú trọng thương lượng về tiền lương, bữa ăn giữa ca, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và những vấn đề cơ bản về phúc lợi; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, trong đó chú trọng tham gia giải quyết ngay từ đầu khó khăn, vướng mắc, bức xúc ở cơ sở.

Các cấp công đoàn cần đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện của công đoàn, tăng cường phát triển các quỹ xã hội, tình thương, tình nghĩa của công đoàn. Chỉ đạo thực hiện tốt chương trình tết sum vầy, chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”, chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn, mang lại lợi ích tốt hơn cho đoàn viên và NLĐ.

Thứ hai, tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động CNVCLĐ học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh. Các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tôn trọng, tuân thủ pháp luật. Các cấp công đoàn cần làm tốt vai trò tập hợp công nhân, lao động, chủ động liên hệ mật thiết với đoàn viên và NLĐ để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, tiếp nhận thông tin phản ánh của đoàn viên, NLĐ về việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, qua đó đề xuất, kiến nghị các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt quy định về việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Thông qua phong trào tại cơ sở, công đoàn phát hiện, giúp đỡ đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng kết nạp. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 52-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân, lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất. Phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ sở cho đoàn viên và công nhân, lao động. 

Thứ ba, tiếp tục đổi mới tư duy hoạt động công đoàn trong tình hình hiện nay. Đổi mới nhận thức về công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Tập trung công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, quan tâm nâng cao năng lực cán bộ công đoàn về bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết, nhiệt tình với công việc, vững vàng truớc mọi khó khăn, thách thức, đáp ứng yêu cầu công việc.

Thứ tư, tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nuớc thường xuyên, liên tục, sâu rộng trong CNVCLĐ, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, chương trình “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phương pháp làm việc, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, thực hành tiết kiệm, cải cách nền hành chính hiệu lực và hiệu quả, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Triển khai sâu rộng, nâng cao hiệu quả phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ...

Quốc Hùng