Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Tuyên truyền, Giáo dục

Xem với cỡ chữAA

Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 trong các cấp công đoàn

(12:06 | 09/04/2018)

Ngày 08/3/2018, thay mặt ĐCT, Phó Chủ tịch TLĐ Mai Đức Chính đã ký ban hành Hướng dẫn số 357/HD-TLĐ Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 trong các cấp CĐ. Theo đó

Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp công đoàn,người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) trong công tác cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, bảo đảm tính mạng của NLĐ.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền triển khai Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành đến doanh nghiệp và NLĐ.

- Thúc đẩy công tác phối hợp giữa công đoàn với các cơ quan chức năng, chính quyền đồng cấp và giữa công đoàn cơ sở với NSDLĐ triển khai các chương trình hành động cụ thể, đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ để phòng ngừa, hạn chếtai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN), xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

- Thông qua thực hiện tốt công tác ATVSLĐ góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại nơi làm việc, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh; góp phần khẳng định vai trò, vị thế công đoàn, thu hút NLĐ gia nhập công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Tháng hành động về ATVSLĐ năm nay có chủ đề: “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”.

Thời gian tổ chức từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 năm 2018 trên phạm vi toàn quốc, trong đó thành phố Hồ Chí Minh là địa phương được Ban Chỉ đạo Trung ương Tháng hành động về ATVSLĐ chọn để tổ chức lễ phát động và các hoạt động mang tính quốc gia của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018.

Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, ngành, đơn vị, cơ sở, các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động chủ yếu sau:

- Tập trung thông tin, tuyên truyền, tập huấn, giáo dục về ATVSLĐ gắn với chủ đề của Tháng hành động đến doanh nghiệp, NSDLĐ, NLĐ

- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ

- Tăng cường công tác giám sát; phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác ATVSLĐ

- Tổ chức các hoạt động, sự kiện chuyên đề về ATVSLĐ hướng vào chủ đề, nội dung của Tháng hành động.

Ban Biên Tập