Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Chính sách - Pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Khi nào được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu bảo hiểm y tế?

(15:58 | 28/06/2022)

Cơ sở khám chữa bệnh ban đầu bảo hiểm y tế là cơ sở khám chữa bệnh đầu tiên theo đăng ký của người tham gia bảo hiểm y tế và được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế. 

Khoản 2 Điều 26 Luật Bảo hiểm y tế 2008 quy định:

“Người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.”

Như vậy, người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu bảo hiểm y tế vào các tháng 1, 4, 7, 10 hàng năm.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 9 Luật Bảo hiểm y tế 2008, khi muốn thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu bảo hiểm y tế thì người tham gia bảo hiểm y tế sẽ tiến hành thủ tục đề nghị đổi thẻ bảo hiểm y tế. 

Nơi nộp hồ sơ đổi thẻ bảo hiểm y tế:

- Bảo hiểm xã hội huyện: Đổi thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế do bảo hiểm xã hội huyện thu.

- Bảo hiểm xã hội tỉnh: Đổi thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế tại các đơn vị do Bảo hiểm xã hội tỉnh trực tiếp thu. 

Theo Điều 27 Quyết định 595/QĐ-BHXH, hồ sơ đổi thẻ bảo hiểm y tế gồm: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mẫu.

Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.

Theo Điều 30 Quyết định 595/QĐ-BHXH, thời hạn giải quyết yêu cầu đổi thẻ bảo hiểm y tế là không quá 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trích từ Báo Lao động