Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Chính sách - Pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Tiếp tục quan tâm, nâng chất lượng bữa ăn ca cho người lao động

(14:52 | 16/05/2022)

Quan tâm đời sống người lao động (NLĐ), các cấp Công đoàn trong tỉnh Kiên Giang tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở (CĐCS) tham gia cùng người sử dụng lao động xây dựng phương án chuẩn bị bữa ăn ca cho NLĐ đảm bảo chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa ban hành công văn triển khai Kết luận số 03/KL-BCH, ngày 18/01/2022 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 7c/NQ-BCH, ngày 25/02/2016 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về chất lượng bữa ăn ca của người lao động (Nghị quyết 7c). 5 năm qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh nghiêm túc triển khai Nghị quyết số 7c và đạt kết quả quan trọng, số lượng doanh nghiệp thực hiện giá trị bữa ăn ca bằng hoặc cao hơn mức 15.000 đồng như nghị quyết đề ra ngày càng tăng. Các đơn vị đã đưa nội dung này vào đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Nghị quyết 7c vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như một số Công đoàn cấp trên cơ sở chưa chỉ đạo quyết liệt, thiếu đôn đốc, kiểm tra, giám sát. Một số doanh nghiệp chưa hỗ trợ bữa ăn ca cho người lao động, hoặc hỗ trợ mức thấp hơn 15.000 đồng. Ngoài ra, mức hỗ trợ giá trị bữa ăn ca tối thiểu 15.000 đồng đến nay không còn phù hợp với thực tế.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 7c, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp Công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung quan trọng:

Một là, triển khai thực hiện Kết luận số 03/KL-BCH, ngày 18/01/2022 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 7c gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 165/KH-LĐLĐ, ngày 20/7/2016 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 7c, trong đó xác định tăng cường các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa, tác dụng của việc đảm bảo chất dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của NLĐ là động lực thúc đẩy tăng năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao đời sống của NLĐ.

Hai là, chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy đưa nội dung chất lượng bữa ăn ca của NLĐ là một giải pháp nhằm chăm lo đời sống, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; đồng thời phối hợp chính quyền, cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của NLĐ. Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng khẩu phần ăn đảm bảo chất lượng, phục hồi sức lao động cho NLĐ và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể do doanh nghiệp tổ chức.

Ba là, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tăng cường chỉ đạo các CĐCS chủ động đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về chất lượng bữa ăn ca của NLĐ, phấn đấu 100% doanh nghiệp làm việc theo ca, có hỗ trợ bữa ăn ca cho tất cả NLĐ.

Bốn là, tiếp tục phát huy vai trò CĐCS trong việc nâng cao chất lượng bửa ăn ca cho NLĐ, chủ động đề xuất tham gia với người sử dụng lao động trong việc tổ chức thực hiện ăn ca tại doanh nghiệp, đảm bảo nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm trong quá trình chế biến và bảo quản thức ăn, chất lượng bữa ăn so với giá công bố.

Năm là, từ năm 2022 trở đi, CĐCS doanh nghiệp trực thuộc LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành chủ động đề xuất đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động về bữa ăn ca của NLĐ. Đối với doanh nghiệp đóng trên địa bàn thuộc vùng I và vùng II (theo vùng xác định lương tối thiểu), phấn đấu tự tổ chức bữa ăn ca từ 20.000 đồng/suất trở lên; đối với doanh nghiệp thuê đơn vị cung cấp thì phấn dấu bữa ăn ca giá trị thấp nhất từ 25.000 đồng/suất trở lên. Đối với doanh nghiệp đóng trên địa bàn thuộc vùng III và vùng IV (theo vùng xác định lương tối thiểu) phấn đấu tự tổ chức bữa ca từ 18.000 đồng/suất trở lên; đối với doanh nghiệp thuê đơn vị cung cấp thì phấn đẫu bữa ăn ca giá trị thấp nhất từ 22.000 đồng/suất trở lên.

Thúy Hạnh