Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Chính sách - Pháp luật

Xem với cỡ chữAA

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC

(10:54 | 27/10/2021)

Trong những năm qua, cùng với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các chính sách thu hút đầu tư, số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng nhanh. Hiện nay, tỉnh Kiên Giang có 11.195 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, với khoảng trên 100.000 công nhân lao động; 242 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn với gần 22.947 công nhân lao động.

Thực tế cho thấy, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp ngày càng phức tạp. Điều đó đặt ra yêu cầu cho các cấp công đoàn là phải xác định nhiệm vụ trọng tâm là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, cùng với doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, trong đó công tác đối thoại tại cơ sở đóng vai trò hết sức quan trọng. Thời gian qua, Thường vụ LĐLĐ tỉnh tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn chú trọng tham gia xây dựng và thực hiện quy chế đối thoại tại doanh nghiệp. Quy chế đối thoại tại nơi làm việc của các doanh nghiệp cơ bản đã bám sát nội dung của Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ và sát với tình hình thực tế tại doanh nghiệp như nguyên tắc, nội dung đối thoại, hình thức đối thoại, trách nhiệm của các bên tham gia đối thoại, số lượng, thành phần tham gia đối thoại, quy định người lao động được đề xuất nội dung đối thoại, những nội dung cần đối thoại...

Bên cạnh đó, công đoàn các cấp đã tham mưu, phối hợp tổ chức các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp với cán bộ công đoàn cơ sở, doanh nghiệp và công nhân lao động. Qua các cuộc đối thoại, những kiến nghị, bức xúc của NLĐ được giải quyết kịp thời; các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp được chia sẻ, góp phần phát huy dân chủ, giảm tranh chấp lao động tập thể, nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp.

 Tuy nhiên, việc tổ chức đối thoại còn có những hạn chế như: Vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa xây dựng quy chế đối thoại, chưa tổ chức đối thoại theo quy định hoặc tổ chức lồng ghép với giao ban, sơ kết, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; không bầu các thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại; khi đối thoại không đủ căn cứ để phân tích, giải trình nội dung đối thoại; phương pháp, kỹ năng đối thoại còn hạn chế. Việc tổng hợp ý kiến, các đề xuất, kiến nghị của người lao động để chuẩn bị nội dung đối thoại còn chưa đầy đủ, chưa kịp thời; các ý kiến chủ yếu tập trung vào quyền lợi của người lao động, chưa quan tâm đến các giải pháp tham gia quản lý, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm cho doanh nghiệp.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, cần thực hiện tốt những giải pháp chủ yếu như: Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của đối thoại tại nơi làm việc trong quan hệ lao động, là điều kiện thuận lợi để công đoàn đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật đối với người lao động và người sử dụng lao động; công đoàn cơ sở tham gia cùng doanh nghiệp xây dựng quy chế, kế hoạch và tổ chức tốt các buổi đối thoại tại nơi làm việc. Cán bộ công đoàn phải thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tổng hợp ý kiến người lao động để chuẩn bị tốt nội dung đối thoại. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn, nhất là việc công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phối hợp tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Tăng cường vai trò của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong việc hỗ trợ công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ công đoàn cơ sở, bồi dưỡng kỹ năng tổ chức đối thoại, thương lượng tập thể, kỹ năng hòa giải tranh chấp lao động cho cán bộ công đoàn và các thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại tại nơi làm việc. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát người sử dụng lao động thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức đối thoại tại nơi làm việc và kịp thời kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Văn Quang