Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Chính sách - Pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Các cấp Công đoàn: Tăng cường tham gia xây dựng chính sách pháp luật là phương pháp bảo vệ người lao động

(09:37 | 27/10/2021)

Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động là một trong những quyền cơ bản nhất của Công đoàn Việt Nam được quy định trong Hiến pháp, Luật Công đoàn và các văn bản luật khác có liên quan. Để thực hiện tốt chức năng này, nhất là trong nền kinh tế thị trường hiện nay, tổ chức Công đoàn cần phải xác định cách bảo vệ người lao động hiệu quả nhất chính là bằng pháp luật, thông qua việc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật ở các ngành, địa phương, các văn bản như: nội quy lao động, quy chế tiền lương, tiền thưởng, thỏa ước lao động tập thể và các quy định nội bộ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… Công đoàn sẽ góp phần tực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Hiện nay Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đang quản lý trực tiếp 1.447 công đoàn cơ sở với tổng số 67.682 đoàn viên, trong đó có 242 công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập với trên 22.947 đoàn viên. Đa phần các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có quy mô vừa và nhỏ, nhiều doanh nghiệp mang tính chất gia đình, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, xây dựng cơ bản, chế biến... lực lượng lao động thường xuyên biến động. Một số doanh nghiệp còn khó khăn trong tổ chức sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 thua lỗ dẫn đến phải giải thể, phá sản, khiến người lao động bị mất việc làm. Do đó, việc thực hiện chính sách, chế độ đối với người lao động như: bảo hiểm xã hội, công tác an toàn vệ sinh lao động và các chế độ, quyền lợi liên quan khác chưa được đảm bảo.

Để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; trong thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tích cực tổ chức và vận động đoàn viên, người lao động tham gia xây dựng, góp ý vào các dự thảo văn bản về chính sách, pháp luật của Trung ương và các văn bản quy phạm nội bộ của địa phương, của ngành có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của đoàn viên và người lao động, qua đó góp phần xây dựng cơ sở pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tích cực, chủ động tham gia với chính quyền, chuyên môn, người sử dụng lao động xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại tại nơi làm việc, xây dựng cơ chế, chính sách, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là các chính sách liên quan trực tiếp đến đoàn viên và người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tham gia với các cơ quan, ngành chức năng xây dựng hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật của trung ương, địa phương, ngành có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động như: Bộ luật Dân sự, Luật An toàn vệ sinh lao động và các Nghị định hướng dẫn thi hành, Bộ Luật Lao động, Luật BHXH…  Việc tham gia xây dựng, góp ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú; các ý kiến tham gia cơ bản thể hiện được trí tuệ tập thể, ý chí của tổ chức Công đoàn và nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; chất lượng ý kiến tham gia của Công đoàn từng bước được nâng lên, nhiều ý kiến được cơ quan soạn thảo tiếp thu chỉnh sửa. Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với các Sở, ngành chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát hàng trăm cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về việc thực hiện pháp luật về lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, quy chế dân chủ ở cơ sở... Qua đó, kịp thời nắm bắt và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan mà công tác tham gia xây dựng hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến đoàn viên, người lao động của tổ chức Công đoàn còn gặp không ít khó khăn; chất lượng tham gia trong một số trường hợp chưa đáp ứng được yêu cầu… Các văn bản tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan đến đoàn viên, người lao động được hình thành trên cơ sở tham gia trực tiếp của đoàn viên, người lao động chưa nhiều, vì vậy không ít ý kiến tham gia chưa bám sát được với thực tiễn.

Để tăng cường và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn trong toàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, các cấp công đoàn cần nhận thức đúng vai trò, tầm quan trọng của công tác tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật. Đa dạng hoá các hình thức tập hợp trí tuệ của đông đảo đoàn viên, người lao động. Tạo môi trường thật sự dân chủ để khuyến khích đoàn viên, người lao động đóng góp trí tuệ vào việc tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Hai là, chủ động và tích cực trong tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật bằng nhiều hình thức, thông qua nhiều kênh, ở nhiều diễn đàn và ở các cấp độ khác nhau. Thông qua hoạt động thực tiễn, phát hiện những bất cập của chính sách, pháp luật, chủ động kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Bốn là, quan tâm và có chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút cán bộ làm công tác pháp luật của tổ chức công đoàn. Nâng cao chất lượng cán bộ về trình độ chuyên môn, năng lực nhìn nhận, phân tích, đánh giá vấn đề, kỹ năng lắng nghe, tổng hợp… để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Năm là, các CĐCS đẩy mạnh các hoạt động, đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với đoàn viên, người lao động cũng như đối với người sử dụng lao động để thực hiện tốt các chính sách, pháp luật, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân viên chức lao động. Gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động nói chung của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với đoàn viên và người lao động. 

Quốc Vĩ