Sở Thông tin và Truyền thông Kiên Giang

Tin trong nước, Trong tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Xác định cơ cấu ngạch công chức dựa vào danh mục vị trí việc làm?

(09:08 | 09/10/2020)

Bộ Nội vụ mới ban hành tại Dự thảo Thông tư hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc xác định cơ cấu ngạch công chức và danh mục vị trí việc làm.

Theo đó, tại Điều 7 Dự thảo, Bộ Nội vụ hướng dẫn về quyết định cơ cấu ngạch công chức như sau:

Về điều chỉnh số lượng ngạch và cơ cấu ngạch công chức. Khi có thay đổi vị trí việc làm do có sự điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ… người đứng đầu Bộ, ngành, địa phương có văn bản đề nghị xem xét, quyết định điều chỉnh số lượng và cơ cấu ngạch công chức;

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị kèm vị trí việc làm đã được điều chỉnh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định việc điều chỉnh này.

Đặc biệt, Khoản 3 Điều 7 Dự thảo khẳng định, số lượng ngạch công chức, cơ cấu ngạch công chức sau khi được quyết định sẽ là cơ sở để thực hiện việc nâng ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.

Vậy xác định cơ cấu ngạch công chức dựa vào danh mục vị trí việc làm? Đây là một trong những nguyên tắc để xác định cơ cấu ngạch công chức nêu tại Điều 2 Dự thảo. Theo đó, cơ cấu ngạch công chức được xác định dựa theo các nguyên tắc.

Cụ thể, phải căn cứ vào danh mục vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Tuân thủ quy định về ngạch công chức hành chính cao nhất được áp dụng trong từng cấp hành chính hoặc từng cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Cơ cấu ngạch công chức được xác định cụ thể tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức;

Thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn các ngạch công chức hành chính và bản mô tả công việc, khung năng lực phù hợp với mỗi vị trí việc làm.

Ngoài ra, căn cứ xác định cơ cấu ngạch công chức vẫn được dự thảo quy định gồm 3 căn cứ như khoản 3 Điều 4 Nghị định số 62 gồm: Vị trí việc làm; mức độ phức tạp của công việc đối với từng vị trí việc làm; tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Dự thảo này, cơ cấu ngạch công chức là cơ sở để nâng ngạch công chức và nếu dự thảo được thông qua, việc xác định cơ cấu ngạch công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn.

Trích từ Báo Người lao động