Liên đoàn lao động tỉnh Kiên Giang

Hoạt động các cấp Công Đoàn

Xem với cỡ chữAA

LĐLĐ Kiên Giang: Làm Trưởng khối thi đua 7 tỉnh Kiên Giang

(14:07 | 20/05/2019)

Ngày 5.3, Khối thi đua Đoàn thể tỉnh Kiên Giang (khối 7) do LĐLĐ Kiên Giang làm trưởng khối đã tỏ chức Hội nghị ký kết Giao ước thi đua năm 2019.

Đồng chí Trần Thanh Việt – Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang - chủ trì 8 đơn vị trong khối đoàn thể tỉnh, thảo luận, đóng góp lần ý kiến lần cuối bản Quy chế về việc tổ chức hoạt động và bình xét thi đua năm 2019 do đơn vị trưởng khối xây dựng. Sau một buổi bàn thảo sôi nổi, các đại biểu đã thống nhất xây dựng quy chế theo 3 nội dung theo thang điểm 1.000. Trong đó điểm thực hiện tối đa là 950, điểm cộng là 50. Cụ thể, gồm: Thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị (650 điểm), điểm cộng là 40; Thi đua thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và xây dựng hệ thống chính trị (200 điểm); Thi đua thực hiện nhiệm vụcông tác thi đua, khen thưởng (100 điểm), điểm cộng là 10. Sau đó đại diện các đơn vị trong khối đã thực hiện lễ ký kết thi đua. Đây là hoạt động nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước... góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị và tỉnh. Trong đó, Trưởng khối có trách nhiệm phát động thi đua, bình chọn, suy tôn và đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh xem xét trình UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua” của UBND tỉnh .

 

Lục Tùng